Χ.Α.: Αποτελέσματα Αξιολόγησης γ΄ 3μήνου 2017 - Βαθμίδες Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς

Χ.Α.: Αποτελέσματα Αξιολόγησης γ΄ 3μήνου 2017 - Βαθμίδες Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς
Ως ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017
Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017 (Πίνακες 1, 2, 3).
Ως ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS