Μειώθηκαν στα 5,34 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Intercontinental International – Μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή

Μειώθηκαν στα 5,34 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Intercontinental International – Μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή
Η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν στο τέλος της χρήσης στα 6,44 ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυπταν τις συνολικές υποχρεώσεις
Κατά  τη  χρήση  του  έτους  2016,  η  Intercontinental International  συνέχισε  την  υλοποίηση  του επενδυτικού της σχεδίου αξιολογώντας  διάφορα  επενδυτικά  ακίνητα  που  εμπίπτουν  στα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά της επενδυτικής της στρατηγικής, αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε.  
Κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2016 στο Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων περιλαμβάνονται 20 ακίνητα, αποτελούμενα  κυρίως  από  καταστήματα  και  γραφειακούς  χώρους  σε  περιοχές  μεγάλης  προβολής και εμπορικότητας, ανά την επικράτεια.
Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν , όπως και στις προηγούμενες δύο  χρήσεις , από την προσήλωση τους στην υψηλή βιώσιμη κερδοφορία,  που προκύπτει από  τον  συνδυασμό  του  υψηλού  δείκτη  μισθωμένων  χώρων,  με  υψηλή  εισπραξιμότητα  των μισθωμάτων λόγω απουσίας ουσιωδών επισφαλειών, που παράγουν κορυφαίες αποδόσεις  ενοικίων  της  αγοράς  επενδυτικών  ακινήτων,  και  οδηγούν  σε  υψηλή  απόδοση  των   Επενδυμένων Κεφαλαίων, σημειώνει η εταιρεία.
Ο  Κύκλος  Εργασιών  ανήλθε στα 4,724 εκατ. ευρώ από  4,40 εκατ. ευρώ,  ως  αποτέλεσμα  κυρίως  της  αύξησης  των  μισθωμάτων  της  μακροχρόνιας  λειτουργικής  μίσθωσης  των  ακινήτων  επένδυσης  στην  πρώην Εμπορική Τράπεζα – νυν ALPHA BANK, της νέας απόκτησης ακινήτου στο Ηράκλειο  Κρήτης  και  των  ακινήτων  που  αποκτήθηκαν  στο  τέλος  του  2015.  
Τα δύο ακίνητα που απέκτησε η εταιρεία στον Πύργο των Αθηνών στο τέλος του 2016, δεν έχουν προλάβει να  συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα της χρήσης.
Ο Φόρος την 31.12.2016 ανήλθε σε  672,3 χιλιάδες ευρώ δηλ 14,2% επί των μισθωμάτων, διαμορφώνοντας  τα  Καθαρά  Κέρδη  σε  5,338 εκατ. ευρώ,  δηλ. 113,0%  επί  των  μισθωμάτων, ενώ το2015 ο φόρος ήταν 81 χιλιάδες ευρώ δηλ. 1,9% επί  των  μισθωμάτων,  διαμορφώνοντας  τα  Καθαρά  Κέρδη  σε 8,19 εκατ. ευρώ.
Η  σημαντική διαφορά στο φόρο μεταξύ 2015 – 2016  οφείλεται  σε αλλαγές στη φορολογική  νομοθεσία (Άρθρο 46, ν. 4389/2016), σημειώνει η εταιρεία.
Το  2016  παρατηρήθηκε  πως  το  επίπεδο  των  ενοικίων  παρουσίασε  βελτίωση,  έστω  και  οριακά,  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  χρονιά,  κυρίως  για  τα  Α’  κατηγορίας  ακίνητα.  
Τα  μισθώματα  αναμένεται  να  ακολουθήσουν  το  γενικότερο  οικονομικό  κλίμα  και  εκτιμάται  πως θα αυξηθούν σε περίπτωση αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας, εκτιμά η εταιρεία.
Το ποσοστό κενών χώρων υψηλής ποιότητας έχει μειωθεί αισθητά  τα δύο  τελευταία έτη, τόσο για τα Α’ όσο και για τα Β’ κατηγορίας ακίνητα.
Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο  βαθμό στο γεγονός ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, για αναπτύξεις νέων ακινήτων ή  για ριζικές ανακαινίσεις παλαιότερων (απαξιωμένων) χώρων, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  
Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ ανά μετοχή μικτό.
Στο τέλος της χρήσης η εταιρεία είχε καθαρή θέση 67,6 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 31 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 32,8 εκατ. ευρώ τα οποία υπερκάλυπταν τις υποχρεώσεις.
Η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν στο τέλος της χρήσης στα 6,44 ευρώ.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS