Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Βαράγκης

Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Βαράγκης
Ποια θέματα συζητήθηκαν
Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 14.7.2017 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 22.6.2017 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2016) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2017 (περίοδος από 1.1-31.12.2017)
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Καθορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 του ν.4449/2017
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.474.465 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.465 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.465
Κατά: 0
Αποχή : 0
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.465 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.465
Κατά: 0
Αποχή : 0
3. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2016.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.465 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.465
Κατά: 0
Αποχή : 0
4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 54.000,00 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίου ποσού για την τρέχουσα χρήση.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.465 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.465
Κατά: 0
Αποχή : 0
5. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθώς και καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).
Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.465 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.465
Κατά: 0
Αποχή : 0
6. Εξελέγησαν ομόφωνα και παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017 οι κ.κ. Γ. Πούπλης, Ι. Ψυντρίδης και Φ. Ψυντρίδης. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ο κ. Φ. Ψυντρίδης.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.474.465 (73,34% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.474.465
Κατά: 0
Αποχή : 0
7. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

bankingnews.gr

BREAKING NEWS