ΕΒΖ: Την Τρίτη 29/08 θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της τακτική Γ.Σ.

ΕΒΖ: Την Τρίτη 29/08 θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της τακτική Γ.Σ.
Διεκόπη η τακτική γενική συνέλευση της ΕΒΖ
Την Τρίτη 29 Αυγούστου, στις 12:00,  θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΖ η οποία ανεβλήθη σήμερα κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η (υπό εκκαθάριση) Αγροτική Τράπεζα, η οποία κατέχει 30.256.689 μετοχές της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 82,33% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της.
Η συνέλευση, που ξεκίνησε σήμερα, είχε θέμα την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016).
Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017) και καθορισμός της αμοιβής της.
Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
Επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.
Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
Ανάκληση των αποφάσεων επί του τρίτου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 26-8-2016 περί “της ανάκλησης της μείωσης και λήψης νέας απόφασης σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας” και του τέταρτου θέματος περί “της ανάκλησης και νέας απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου”.
Ανάκληση της απόφασης επί του δεύτερου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 23-9-2015 περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού.
Ενημέρωση για την αναδιάρθρωση της εταιρίας και για την εξέλιξη πώλησης των θυγατρικών της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% ΑΕ στη Σερβία μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού.
Επικύρωση εκλογής μελών ΔΣ.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.265.910 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.265.910 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS