Καθαρά κέρδη 28 εκατ. το α' εξάμηνο του 2017 για την Grivalia Properties - Αύξηση 460%

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. το α' εξάμηνο του 2017 για την Grivalia Properties - Αύξηση 460%
Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 32 εκατ. έναντι 30,3 εκατ. (αύξηση 6%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το  2016
Στα 28 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia  Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 460%.
Τα καθαρά κέρδη , μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση και προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν
στα 21,9 εκατ. έναντι  20,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο ήταν η ακόλουθη:
1.Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 32 εκατ. έναντι 30,3 εκατ. (αύξηση 6%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το  2016, καθώς και των νέων επενδύσεων του  2017.
2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 6,1 εκατ. έναντι ζημιών 11,7 εκατ. ευρώ.
Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού
1,6 εκατ. ευρώ, ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος ποσού 4,5 εκατ. ευρώ.
3.Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,45 εκατ. ευρώ έναντι 0,15 εκατ. ευρώ. (αύξηση 200%) λόγω της αποδοτικότερης
διαχείρισης των διαθεσίμων.
4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 0,78 εκατ. ευρώ (αύξηση 156%).
Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην έκδοση από την Εταιρεία δύο κοινών, εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών
δανείων συνολικού ποσού €60.000.  
5.Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 171%) λόγω της αλλαγής του φορολογικού
πλαισίου των ΑΕΕΑΠ .
Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:
•Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 3,9x
•Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 12%
•Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 14%
•Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 21,7 εκατ. ευρώ.
• Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 25,3 εκατ. ευρώ.
Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 88 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016 και
οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016.  
Την 30η Ιουνίου 2017, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 872 εκατ. ευρώ ή 8,61 ανά μετοχή.
Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 8,97 ευρώ ανά μετοχή.  
Την 4η Ιουλίου 2017, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.,διέθεσε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 20.252.001 κοινές με δικαιώματα
ψήφου μετοχές,  ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της στην Εταιρεία που αντιστοιχούσε σε περίπου 20% του Μετοχικού Κεφαλαίου
της τελευταίας, σε τιμή 8,8 ευρώ ανά μετοχή.
Μέσω αυτής της ιδιωτικής τοποθέτησης, αφενός κατανεμήθηκαν 10.000.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,88% του συνόλου των μετοχών,
σε θυγατρικές εταιρείες της «FAIRFAX  FINANCIAL  HOLDINGS  LIMITED» (πλέον Fairfax) με αποτέλεσμα τα ελεγχόμενα από
τη Fairfax δικαιώματα ψήφου στη Grivalia να ανέλθουν σε περίπου 51,37% του συνόλου και αφετέρου λύθηκε η από 17η Οκτωβρίου  2013 συμφωνία μετόχων μεταξύ της Fairfax και της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.
Την 20η Ιουλίου 2017, η «FAIRFAX  FINANCIAL  HOLDINGS  LIMITED» ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης
προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς την 03η Αυγούστου 2017.

www.bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS