Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Autohellas

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Autohellas
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Autohellas, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία με ανακοίνωση της την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2011.
«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Αυγούστου 2017 καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά:
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
1. Παροχή άδειας για τη διενέργεια συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ' άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.
2. Έγκριση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS