Εξαιρετικές επιδόσεις από την Mermeren στο πρώτο εξάμηνο – Στα 4,7 εκατ. ευρώ από 0,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Εξαιρετικές επιδόσεις από την Mermeren στο πρώτο εξάμηνο – Στα 4,7 εκατ. ευρώ από 0,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση εκτιμά πως θα κινηθεί στις κατευθύνσεις του πρώτου εξαμήνου
Ξεπέρασε σημαντικά της προσδοκίες της διοίκησης της Mermeren Kombinat η εξέλιξη των εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Ο κύκλος εργασιών για την περίοδο ήταν παραπάνω από διπλάσιος (+122,2%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κυρίως χάρη σε αυξημένο όγκο και ανώτερη μέση ποιότητα του εξορυσσόμενου προϊόντος.
Εν τούτοις, η Εταιρεία συνέχισε να έχει υψηλά επίπεδα εξόρυξης μεικτού προϊόντος.
Επιπλέον, η Εταιρεία εξασφάλισε ένα μεγάλο έργο στην Μέση Ανατολή, το οποίο
επέτρεψε στο εργοστάσιο να τριπλασιάσει τα έσοδά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους ήταν στο 57,0% επί του κύκλου εργασιών, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 35,5% την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτος.
Ως αποτέλεσμα, σε απόλυτους αριθμούς, το μεικτό κέρδος της διαμορφώθηκε στα 7 εκατ. ευρώ ή 256,6% υψηλότερα απ’ ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (2 εκατ. ευρώ).
Το σύνολο εξόδων διοίκησης και διάθεσης για την περίοδο διαμορφώθηκε στα 1,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (1.4 εκατ. ευρώ) κυρίως εξ αιτίας μη επαναλαμβανόμενων νομικών εξόδων.
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων ("EBIT") ύψους 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (+906,1%).
Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (“EBITDA”) ανήλθε στο ποσό των 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (+258%).
Τα κέρδη μετά από φόρους (”ΕΑΤ“) ήταν 4,7 εκατ. ευρώ, περισσότερο από δέκα φορές υψηλότερα από το αντίστοιχο μέγεθος του 2016 (0,4 εκατ. ευρώ).
Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (“EPS”) διαμορφώθηκαν στα €1,01 από €0,08 την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Ο τραπεζικός δανεισμός κατά την 30 Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 6,9 εκατ. αυξημένος σε σχέση με το αντίστοιχο υπόλοιπο της 31 Δεκεμβρίου 2016 (3,7 εκατ).
Το καθαρό χρέος την 30 Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκε στα 0,1 εκατ. έναντι -1.9 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2016 (αρνητικές τιμές δείχνουν καθαρά διαθέσιμα).
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30 Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 15,8 εκατ. (30 Ιουνίου 2016: 16,1
εκατ. ευρώ) μειωμένα κατά 3,4 εκατ. έναντι της 31 Δεκεμβρίου 2016 (19,3 εκατ.) μετά την διανομή μερισμάτων ποσού 8,2 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως για το δεύτερο εξάμηνο η διοίκηση εκτιμά πως θα κινηθεί στις κατευθύνσεις του πρώτου εξαμήνου.
Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας δεν ξεπερνά τα 62 εκατ. ευρώ, επομένως με ανάλογη κερδοφορία στο δεύτερο εξάμηνο ή ακόμα και μικρότερη η μετοχή διαπραγματεύεται με χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS