Στα 11,024 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΒΖ

Στα 11,024 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΒΖ
Η εισηγμένη προχωρά στην τροποποιήση του άρθρου 3 του καταστατικού της
Σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του νόμου 3556/30-04-2007 και ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29-08-2017, η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 3 του καταστατικού της, όπως κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε τελευταία δυνάμει των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/09/2015, με την προσθήκη παραγράφου 13 στο άρθρο 3, η οποία θα έχει επί λέξη ως εξής:
«13. Με απόφαση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.07.2017/29.08.2017 ανακλήθηκε η από 23.09.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση ουδέποτε ολοκληρώθηκε ούτε πιστοποιήθηκε.
Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS