Εθνική Πανγαία: Στις 29/9 τα αποτελέσματα α' εξαμήνου του 2017

Εθνική Πανγαία: Στις 29/9 τα αποτελέσματα α' εξαμήνου του 2017
Ποιο το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας
Στις 29/9 θα ανακοινώσει η Εθνική Πανγαία τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου του 2017.
Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής:
Η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:
29.03.2017: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2016
09.05.2017: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
11.05.2017: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης
12.05.2017: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date)
17.05.2017: Έναρξη καταβολής μερίσματος
29.09.2017: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2017
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nbgpangaea.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS