Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για την ΑΜΚ της Intrakat

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για την ΑΜΚ της Intrakat
Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η ΙΝΤRΑΚΑΤ το εγκριθέν στην από 12.10.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 25.397.630 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), σύμφωνα με την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 07.07.2017 (εφεξής η "Αύξηση").
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 "Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης" του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της ΑύξησηςΣημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 12 Οκτωβρίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (http://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (αρμόδια: κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου τηλ. 210 6674646).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS