ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 6,1631% του μετοχικού κεφαλαίου οι ιδίες μετοχές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 6,1631% του μετοχικού κεφαλαίου οι ιδίες μετοχές
Υπενθυμίζεται ότι με την από 28/12/2016 ανακοίνωση της εταιρείας ενημερώθηκε το Επενδυτικό Κοινό για την υπέρβαση του ορίου του 5% των ιδίων μετοχών τις οποίες κατείχε η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα μέσω των θυγατρικών της
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς ιδίων μετοχών την 13/11/2017,  οι ίδιες μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία άμεσα  ανήλθαν του ορίου του 5%.
Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα,  πριν την συναλλαγή: 5.156.472   ήτοι ποσοστό  4,9858 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα,  μετά την συναλλαγή: 5.173.914   ήτοι ποσοστό  5,0027 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι  ο αριθμός ιδίων μετοχών 583.349, ήτοι ποσοστό 0,5640% του μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ  καθώς και ο αριθμός ιδίων μετοχών 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ παρέμεινε αμετάβλητος και ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή ανήρχετο σε 6.356.656, ήτοι ποσοστό 6,1463%.
Υπενθυμίζεται ότι με την από 28/12/2016 ανακοίνωση της εταιρείας ενημερώθηκε το Επενδυτικό Κοινό για την υπέρβαση του ορίου του 5% των ιδίων μετοχών τις οποίες κατείχε η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα μέσω των θυγατρικών της.
Μετά και την ως άνω συναλλαγή της 13/11/2017 ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 6.374.098, ήτοι ποσοστό 6,1631% του μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS