Την έγκριση των Θεσμών αναμένει η ρύθμιση για τις οφειλές - Οι οφειλέτες θα υπάγονται χωρίς μελέτη βιωσιμότητας

Την έγκριση των Θεσμών αναμένει η ρύθμιση για τις οφειλές - Οι οφειλέτες θα υπάγονται χωρίς μελέτη βιωσιμότητας
Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 120 εφόσον πρόκειται για οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και όχι περισσότερες από 24 δόσεις εάν πρόκειται για άλλους πιστωτές (προμηθευτές), ενώ οι οφειλές προς εργαζόμενους θα καταβάλλονται σε έξι δόσεις
Στους θεσμούς απεστάλη το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ, έτσι ώστε αν επιτευχθεί η τελική συμφωνία η ρύθμιση να εφαρμοστεί άμεσα.
Βάσει του σχεδίου οι οφειλέτες θα υπάγονται στην αυτοματοποιημένη  διαδικασία χωρίς μελέτη βιωσιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 120 εφόσον πρόκειται για οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και όχι περισσότερες από 24 δόσεις εάν πρόκειται για άλλους πιστωτές (προμηθευτές), ενώ οι οφειλές προς εργαζόμενους θα καταβάλλονται σε έξι δόσεις.
Εάν, όμως η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, τότε θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις.
Για την αποπληρωμή των δόσεων θα χρησιμοποιείται το ⅓ του καθαρού ετήσιου εισοδήματος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Δηλαδή,  εάν το ετήσιο ποσό για πληρωμές είναι μικρότερο από το 33% (ή από το 2,74% σε μηναία δόση) τότε ο αριθμός των δόσεων θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Επίσης ο λόγος  του συνολικού χρέους προς τα έσοδα προ φόρων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το 8.
Από τις οφειλές αφαιρούνται το σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τραπεζικά δάνεια, το 95% των προστίμων της εφορίας, και το 85% από τις προσαυξήσεις που έχουν επιβάλει τα ασφαλιστικά ταμεία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS