Eurobank: Ενίσχυση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής - Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος τον Αύγουστο 2017

Eurobank: Ενίσχυση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής - Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος τον Αύγουστο 2017
Επιπρόσθετα, για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, η μέση ετήσια μεταβολή ήταν θετική στο 5,6% από 2,4% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016.
Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση για 17ο συνεχή μήνα τον Αύγουστο 2017 αναφέρει η Eurobank στην εβδομαδίαάι της έκθεση "7 ημέρες οικονομία".
Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια μεταβολή του εν λόγω δείκτη διαμορφώθηκε στο 5,7%, ενισχυμένη σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017 κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ).
Σε όρους μηνιαίας μεταβολής, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε αύξηση 3,1% τον Αύγουστο 2017 από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.
Επιπρόσθετα, για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, η μέση ετήσια μεταβολή ήταν θετική στο 5,6% από 2,4% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016.
Βάσει αυτών των στοιχείων, το τρέχον έτος, ήτοι 2017, αναμένεται να αποτελέσει το 3ο στη σειρά με θετικό και ταυτόχρονα ενισχυμένο ρυθμό μεταβολής για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής.
Ο αντίστοιχος ρυθμός το 2016 ήταν 2,5% και το 2015 1,0% (βλέπε Σχήμα 1).
Είχαν προηγηθεί 7 συναπτά έτη, ήτοι 2008-2014 καθοδικής πορείας (μέση ετήσια μεταβολή -4,5%).
Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων επικεντρώνεται η παραγωγή (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα;
Σε ποιους υποτομείς παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σε σύγκριση με το σύνολο της Ευρωζώνης; Για να απαντήσουμε στα προαναφερθέντα ερωτήματα παρουσιάζουμε τα σχετικά στοιχεία στον Πίνακα 1.
Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία αναφέρονται στο έτος 2015 και για την Ευρωζώνη στο έτος 2014. Επιπρόσθετα, τα σχετικά στοιχεία παρατίθενται σε ονομαστικούς (Ν, nominal) και σε πραγματικούς (R, real) όρους.
Παρατηρούμε τα εξής:
1ον στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, έξι κατηγορίες προϊόντων - επί συνόλου δεκαεννέα - συγκεντρώνουν το 73,5% του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του μεταποιητικού τομέα (στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων Nace Rev.
2). Ο υποτομέας των τροφίμων, ποτών και καπνού έχει το υψηλότερο μερίδιο με 36,0% και ακολουθούν τα βασικά μέταλλα (11,3%), η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (8,9%), τα χημικά προϊόντα (7,0%) και η επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,2%).
2ον οι αντίστοιχες έξι κατηγορίες με τα χαμηλότερα μερίδια είναι: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (1,8%), εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (1,3%), χαρτί και προϊόντα από χαρτί (1,2%), λοιπός εξοπλισμός μεταφορών (0,9%), ξύλο και φελλός (0,5%) και μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (0,5%).
3ον κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών (1995-2015) τα μερίδια πολλών κατηγοριών προϊόντων του τομέα της ελληνικής μεταποίησης παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές (μεγέθυνση ή συρρίκνωση). Για παράδειγμα το μερίδιο του υποτομέα των τροφίμων, ποτών και καπνού ενισχύθηκε από το 21,4% το 2006 στο 36,0% το 2015.
Το μερίδιο των κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτων – ειδών υπόδησης συρρικνώθηκε από το 15,2% το 1999 στο 3,6% το 2015.
Το μερίδιο των εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων μειώθηκε από το 6,9% το 2007 στο 1,3% το 2015. Η συνεισφορά της κατηγορίας των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα παρουσίασε απότομη πτώση από το 11,9% το 2011 στο 1,8% το 2015 (2,4% το 2003). Στα χημικά προϊόντα καταγράφηκε ενίσχυση από το 3,4% το 2009 στο 7,0% το 2015.
Το μερίδιο της κατηγορίας των βασικών μετάλλων αυξήθηκε από το 5,3% το 2010 στο 11,3% το 2015. Τέλος, στον υποτομέα της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού καταγράφηκε αύξηση από το 2,1% το 2009 στο 7,3% το 2012. Στη συνέχεια συρρικνώθηκε στο 5,2% το 2015.
4ον δύναται να υποστηριχτεί ότι οι πιθανοί ερμηνευτικοί παράγοντες των προαναφερθέντων μεταβολών είναι οι εξής:  η ενίσχυση του ανταγωνισμού από χώρες της Ασίας (βλέπε τομέα κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτων – ειδών υπόδησης), ο βαθμός εξωστρέφειας των επί μέρους υποτομέων της ελληνικής μεταποίησης κυρίως κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης (2007-2013) και οι εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο κ.α. Επιπρόσθετα, κάποιες από τις παραπάνω μεταβολές εξηγούνται από την ενεργοποίηση συγκεκριμένων κίνητρων που προκάλεσε η ελληνική κρίση στα εγχώρια νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Εν παραδείγματι, η αύξηση του μεριδίου των επισκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στην επιλογή πολλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο να επισκευάζουν και όχι να αντικαθιστούν με νέες επενδύσεις (έλλειψη χρηματοδότησης, υψηλό χρέος, υψηλό κόστος κεφαλαίου και αβεβαιότητα) τον κεφαλαιουχικό τους εξοπλισμό.   
5ον οι μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και την Ευρωζώνη παρουσιάζονται στις κατηγορίες προϊόντων που ακολουθούν: τρόφιμα, ποτά και καπνός (Ελλάδα 36,0% - Ευρωζώνη 13,0%), βασικά μέταλλα (Ελλάδα 11,3% - Ευρωζώνη 3,7%), μηχανήματα και είδη εξοπλισμού (Ελλάδα 3,4% - Ευρωζώνη 12,3%), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (Ελλάδα 1,8% - Ευρωζώνη 5,0%) και μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (Ελλάδα 0,5% - Ευρωζώνη 11,0%). Εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ελληνική μεταποίηση παρουσιάζει υστέρηση σε σύγκριση με την Ευρωζώνη σε κατηγορίες κεφαλαιουχικών αγαθών με ενσωματωμένη υψηλή τεχνολογική πρόοδο.     
Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος σε ετήσια βάση κατά €389,1 εκατ. τον Αύγουστο 2017. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε από τη μείωση των ισοζυγίων πετρελαιοειδών και εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (εκτός Π&Π) κατά -€416,6 και -€38,3 εκατ. αντίστοιχα. Το ισοζύγιο των πλοίων αυξήθηκε κατά €65,7 εκατ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο ρυθμός μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων, δηλαδή της ζήτησης για εγχώρια αγαθά από κατοίκους της αλλοδαπής, παρουσίασε επιβράδυνση τον Αύγουστο 2017. Πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 3,5% ή €68,4 εκατ. από 7,2% τον Ιούλιο 2017. 
Για τον ίδιο μήνα, ο ρυθμός μεταβολής των εισαγωγών, δηλαδή της ζήτησης για προϊόντα της αλλοδαπής από κατοίκους της ελληνικής επικράτειας, σημείωσε ενίσχυση 14,3% ή €457,6 εκατ. από 7,0% τον προηγούμενο μήνα. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, το εμπορικό ισοζύγιο, ήτοι η διαφορά ανάμεσα στην αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών, μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -€389,1 εκατ. (από -1.244,2 εκατ. τον Αύγουστο 2016 στα -1.633,4 εκατ. τον Αύγουστο 2017).
Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,1% ή €2.447,4 εκατ. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν 17,4% ή €4.951,7 εκατ. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε κατά -€2.504,3 εκατ. (από -12.279,2 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 στα -14.783,5 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αύγουστο 2017).
Ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους κατηγοριών εμπορευμάτων στις προαναφερθείσες μεταβολές;
Για τον μήνα Αύγουστο 2017, η ετήσια αύξηση των εξαγωγών κατά 3,5% προήλθε από την ενίσχυση των κατηγοριών των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (εκτός Π&Π) και των πλοίων. Η μεν πρώτη συνεισέφερε 4,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των εξαγωγών η δε δεύτερη 0,5 ΠΜ.
Τα πετρελαιοειδή είχαν αρνητική συνεισφορά της τάξης των -1,7 ΠΜ. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των εισαγωγών κατά 14,3% ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των κατηγοριών των πετρελαιοειδών (συνεισφορά 12,0 ΠΜ) και των εκτός Π&Π (συνεισφορά 4,1 ΠΜ). Η κατηγορία των πλοίων είχε αρνητική συνεισφορά της τάξης των -1,8 ΠΜ.
Οι προαναφερθείσες μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά -€389,2 εκατ. λόγω της πτώσης των ισοζυγίων των πετρελαιοειδών και των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων κατά -€416,6 και -€38,3 εκατ. αντίστοιχα. Το ισοζύγιο των πλοίων κατέγραψε αύξηση €65,7 εκατ.
Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, η κατηγορία των εμπορευμάτων εκτός Π&Π συνεισέφερε προσεγγιστικά το 1/3 της ετήσιας αύξησης των εξαγωγών.
Η μερίδα του λέοντος ανήκε στα πετρελαιοειδή με συνεισφορά της τάξης των 9,9 ΠΜ (ετήσια % μεταβολή 38,8%). Σημειώνουμε ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή των τιμών του πετρελαίου ήταν 23,6%.
Η κατηγορία των πλοίων είχε οριακή αρνητική συνεισφορά -0,1 ΠΜ.   
Στην πλευρά των εισαγωγών, η ετήσια ενίσχυση κατά 17,4% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 ερμηνεύεται κατά το 1/2 (προσεγγιστικά) από την κατηγορία των πετρελαιοειδών.
Το υπόλοιπο της προαναφερθείσας αυξήσεως προήλθε από τις κατηγορίες των εκτός Π&Π (συνεισφορά 5,0 ΠΜ) και των πλοίων (συνεισφορά 3,3 ΠΜ).
Τέλος, σε όρους ισοζυγίων, η ετήσια πτώση των καθαρών εξαγωγών εμπορευμάτων κατά -€2.504,3 εκατ. ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ισοζυγίων των πετρελαιοειδών, των πλοίων και των εκτός Π&Π κατά -€962,3, -€961,0 και -€581,0 εκατ. αντίστοιχα.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS