H ακτινογραφία των ελληνικών τραπεζών στο α΄ τρίμηνο του 2015 – Αύξηση προβλέψεων, μείωση κεφαλαίων και ζημίες

H ακτινογραφία των ελληνικών τραπεζών στο α΄ τρίμηνο του 2015 – Αύξηση προβλέψεων, μείωση κεφαλαίων και ζημίες
Το α΄ τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από αύξηση προβλέψεων, ζημίες και μείωση κεφαλαίων
Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα και συνολικά οι λογιστικές καταστάσεις των ελληνικών τραπεζών στο α΄ τρίμηνο του 2015;
Ζημίες -437 εκατ
NPLs 32,7% και χωρίς την Finansbank 34,45%
NPLs σε απόλυτο μέγεθος 88 δισεκ.
Τα συνολικά κεφάλαια με εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχονται σε 23,3 δισεκ.
Το α΄ τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από την αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια, τις συνακόλουθες ζημίες και την μείωση των κεφαλαίων των τραπεζών λόγω των ζημιών.

Χρειάζεται νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, θετική η αύξηση των προβλέψεων στην Εθνική

Η Εθνική αύξησε τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στα 446 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2015 από 378 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2014 στο πλαίσιο της εξυγίανσης των δανειακών χαρτοφυλακίων.
Αν και με βάση το AQR αλλά και τις προβλέψεις που διενεργήθηκαν μέσα στο 2014 και στο α΄ τρίμηνο του 2015 ίσως χρειαζόντουσαν ακόμη υψηλότερες προβλέψεις, ωστόσο, οι κινήσεις αυτές είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Η αύξηση των προβλέψεων και τα αδύναμα κεφάλαια είναι τα δύο κυριότερα στοιχεία που κατεγράφησαν στο α΄ τρίμηνο του 2015 στην λογιστική κατάσταση της Εθνικής.
Ποια ήταν τα βασικότερα στοιχεία;
1)Ο όμιλος της Εθνικής εμφάνισε ζημίες -159 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2015.
Από την Ελλάδα οι ζημίες ήταν -290 εκατ, από την Τουρκία κέρδη +114 εκατ και από την ΝΑ Ευρώπη κέρδη +15 εκατ ευρώ.
2)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 446 εκατ σε επίπεδο ομίλου και στα 323 εκατ στην Ελλάδα.
3)Τα NPLs του ομίλου της Εθνικής διαμορφώθηκαν στο 24,3% (ο χαμηλός δείκτης σε σχέση με τον μέσο όρο οφείλεται στην Finansbank) ενώ στην Ελλάδα τα προβληματικά δάνεια άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 32% και στην Finansbank….5,8%.
Τα NPLs σε απόλυτο μέγεθος διαμορφώνονται σε 15,1 δισεκ. και συμπεριλαμβανομένων και των υπό καθυστέρηση δανείων κάτω των 90 ημερών στα 20 δισεκ.
4)Από το ευρωσύστημα η Εθνική έχει δανειστεί 25,3 δισεκ. 15,6 δισεκ. ELA και 9,8 δισεκ. από την ΕΚΤ.
Τα συνολικά collaterals ανέρχονται σε 37,6 δισεκ.
5)Οι καταθέσεις έχουν μειωθεί μεν αλλά με ρυθμό βραδύτερο των υπολοίπων τραπεζών.
Οι καταθέσεις στα 58,8 δισεκ. εκ των οποίων 37,1 δισεκ. στην Ελλάδα από 45,9 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο του 2014.
6)Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η συμπεριφορά της κεφαλαιακής δομής της Εθνικής.
Ο όμιλος χρειάζεται οπωσδήποτε κεφαλαιακή ενίσχυση και κρίνεται 100% απαραίτητη η πώληση μέρους της Finansbank που θα ενισχύσει τα κεφάλαια του ομίλου.
Το core tier 1 με βασιλεία ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 8,7% το χαμηλότερο στον κλάδο ή 5,6 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι με την Βασιλεία ΙΙΙ σε πλήρη εφαρμογή υποχρεωτικά αφαιρούνται τα 1,35 δισεκ. προνομιούχες μετοχές.
Το Core tier 1 με προνομιούχες μετοχές διαμορφώνεται στα 7,8 δισεκ. ή 12,1%.
Αν στο μέλλον το 2016 ανακύψει θέμα με την αναβαλλόμενη φορολογία και επανεξεταστεί εκ νέου το θέμα της δίκαιης αποτίμησης του DTA είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρει την Εθνική περισσότερο κεφαλαιακά ισχυρή.
Η Εθνική έχει 5,6 δισεκ. παρ΄ ότι έχει λάβει 12,2 δισεκ. κεφάλαια από το ΤΧΣ το 2013 και 2,5 δισεκ. το 2014.
Το συνολικό ενεργητικό της Εθνικής 119,26 δισεκ. είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος ενώ το RWA το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 64,1 δισεκ.

Λογιστική κατάσταση επιρρεπής στις τάσεις της οικονομίας από την Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2015 με βάση τις επιδόσεις της κατέδειξε ότι είναι εναρμονισμένη με το κλίμα και τις τάσεις στην εθνική οικονομία.
Κατέχοντας το 1/3 των μεριδίων αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις εύλογα ο ισολογισμός της Πειραιώς επηρεάζεται από τις δυσμενείς τάσεις που επικράτησαν όλο το α΄ τρίμηνο του 2015 στην Ελλάδα και αποτυπώθηκαν στην λογιστική κατάσταση με μείωση καταθέσεων, οριακή αύξηση NPLs, μείωση καταθέσεων ελεγχόμενης μορφής και αύξηση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα.
Ταυτόχρονα όμως ο ισολογισμός της Πειραιώς εν μέσω αυτής της δυσμενούς συγκυρίας απέδειξε και σταθερότητα που αυτό αποδεικνύει ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ οι βασικοί δείκτες της τράπεζας θα ανακάμψουν.
Στο α΄ τρίμηνο του 2015 η Πειραιώς εμφάνισε ζημία -68,75 εκατ ευρώ μειωμένες έναντι του παρελθόντος παρ΄ ότι η συγκυρία στο α΄ τρίμηνο ήταν πολύ αρνητική.
Τα κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονται στα 6,72 δισεκ. με το common equity στο 11,6% και το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό στα 57,95 δισεκ.
Από τις αρχές του 2014 έως το τέλος του α΄ τριμήνου του 2015 τα κεφάλαια μειώθηκαν περίπου 1,3 δισεκ. κυρίως λόγω της εγγραφής από την ζημία του AQR στα stress tests του 2014.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις φθάνουν τα 4,033 δισεκ. ευρώ.
Με την πώληση της θυγατρικής στην Αίγυπτο υπήρξε μικρή βελτίωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και 200 εκατ βελτίωση στην ρευστότητα.
Η τράπεζα ούσα η μεγαλύτερη στις καταθέσεις επηρεάστηκε λόγω των εκροών από το τραπεζικό σύστημα.
Μειώθηκαν από 54,73 δισεκ. στα 46,45 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο και με βάση τα στοιχεία για τον Μάιο οι καταθέσεις έχουν μειωθεί στα 43,7 δισεκ. ευρώ με την μεγαλύτερη εκροή να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2015 στα -2,2 δισεκ. ευρώ.
Η μείωση των καταθέσεων είχε ως αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση της εξάρτησης της τράπεζας από το ευρωσύστημα στα 33,2 δισεκ. ευρώ
Τα δάνεια 63,37 δισεκ. και τα NPLs στο 39% με το coverage ratio στο 57%.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία επίσης είναι ότι η έκθεση της τράπεζας σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου φθάνει στα 1,8 δισεκ. ευρώ

 Σε προβλέψεις, καταθέσεις και ρευστότητα η επίδραση της κρίσης στην Alpha bank

Τι μας έδειξε το πρώτο τρίμηνο του 2015 της Alpha bank, ένα τρίμηνο εντός του πυρήνα της ελληνικής κρίσης;
Η μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια στα 426,3 εκατ επέδρασαν καίρια στο α΄ τρίμηνο του 2015 οδηγώντας σε αύξηση ζημιών.
Ωστόσο η κίνηση εξυγίανσης στην οποία προέβη η Alpha bank ήταν ρεαλιστικά ορθή.
Ποια είναι τα δεδομένα του α΄ τριμήνου τους 2015 για την Alpha bank;
1)Ο όμιλος της Alpha bank εμφάνισε ζημίες -115,8 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2015 λόγω προβλέψεων για προβληματικά δάνεια ύψους 426,3 εκατ ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αιτία των μεγαλύτερων ζημιών δεν ήταν το retail όπως στο παρελθόν αλλά τα επιχειρηματικά δάνεια.
2)Τα συνολικά NPLs ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων δανείων, διαμορφώθηκε στο 33,8%.
Τα στεγαστικά εμφάνισαν NPLs 31,6% ή 6,7 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια, τα καταναλωτικά 42,3% ή 3,1 δισεκ. και τα επιχειρηματικά 33,3% ή 11,5 δισεκ. ευρώ.
Τα συνολικά NPLs διαμορφώνονται στα 21,3 δισεκ. και τα δάνεια σε καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών σε 5,4 δισεκ.
Το coverage ratio ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις ανήλθε στο 63%.
3)Η ρευστότητα αποτελεί ένα δομικό πρόβλημα του συστήματος, καθώς οι καταθέσεις μειώνονται και η εξάρτηση από το ευρωσύστημα αυξάνεται.
Οι καταθέσεις ανέρχονται σε 36 δισεκ. και στην Ελλάδα 28,8 δισεκ. ενώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου οι καταθέσεις στην Alpha bank Ελλάδος μειώθηκαν 8 δισεκ. ευρώ.
4)Η εξάρτηση της Alpha bank από το ευρωσύστημα ανέρχεται στα 25,4 δισεκ. ευρώ με την εξής κατανομή 20,6 δισεκ. ELA και 4,8 δισεκ. ΕΚΤ.
Οι εγγυήσεις διαμορφώνονται στα 31,6 δισεκ. εκ των οποίων 26,8 δισεκ. αφορούν το ELA και 4,8 δισεκ. την ΕΚΤ.
Το 39% του funding της Alpha bank προέρχεται από το ευρωσύστημα.
5)Τα κεφάλαια μειώνονται μεν αλλά η Alpha bank διαθέτει ακόμη πολύ ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και με Βασιλεία ΙΙΙ.
Τα tangible κεφάλαια ανήλθαν στα 6,9 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο του 2015 όταν στο 9μηνο του 2014 ήταν 8,22 δισεκ. ευρώ.
Το core tier 1 διαμορφώνεται στο 12,6% με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώνεται σε 54,7 δισεκ. έναντι συνολικού ενεργητικού 73 δισεκ. και το DTA σε 3,5 δισεκ. ευρώ.
6)Από το εξωτερικό προέκυψαν ζημίες σε προ φόρων βάση -27,7 εκατ εκ των οποίων η Κύπρος εμφάνισε ζημίες -27,4 εκατ και η Σερβία κέρδη προ φόρων +3,2 εκατ.

Μείωση προβλέψεων, κέρδη από εξωτερικό και 4 δισ  κεφάλαια από την Eurobank

Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2015 της Eurobank;
Το πρώτο συμπέρασμα που πρέπει να εξαχθεί είναι ότι η λογιστική κατάσταση της Eurobank ήταν αξιοπρεπής υπό την έννοια ότι οι επιδόσεις της τράπεζας επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα τρίμηνο που περισσότερες φορές ειπώθηκε το Grexit παρά το όνομα της Eurobank.
Σε μια χώρα όπου μέσα στο α΄ τρίμηνο υπήρξαν γεγονότα που έθεσαν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της χώρας η μεγάλη μείωση των ζημιών στα 94,4 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με τις ζημίες -523,7 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2015….φαντάζει ως επιτυχία.
Από την λογιστική κατάσταση της Eurobank πρέπει να ξεχωρίσουμε τα εξής
1)Οι ζημίες περιορίστηκαν αισθητά στα -94,4 εκατ κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των προβλέψεων στα 302,6 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με τα 741,7 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2014.
2)Συνολικά τα NPLs διαμορφώθηκαν στα 18 δισεκ. ή 34% των δανείων ενώ ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 55,6%.
Τα 18 δισεκ. NPLs προέρχονται, καταναλωτικά 3,2 δισεκ, στεγαστικά 4,5 δισεκ. μικρές επιχειρήσεις 3,9 δισεκ. και μεγάλες επιχειρήσεις 6,5 δισεκ.
3)Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι με εξαίρεση την Σερβία σε όλες τις άλλες θυγατρικές στο εξωτερικό εμφάνισε κέρδη, ώστε στο α΄ τρίμηνο του 2015 μετά από χρόνια πέρασε σε κερδοφορία 15 εκατ ευρώ.
Τα 15 εκατ προήλθαν από την Ρουμανία 2,3 εκατ, Βουλγαρία 4,6 εκατ, Κύπρο 7,3 εκατ και Λουξεμβούργο 4,2 εκατ.
4)Λόγω της συνέχισης των εκροών καταθέσεων η σχέση δανείων προς καταθέσεις επιδεινώθηκε στο 122,7% από 103,1%.
5)Οι καταθέσεις μειώθηκαν στον όμιλο στα 34,9 δισεκ. ενώ στην Ελλάδα περιορίστηκαν στα 24,8 δισεκ. και στα Βαλκάνια 9,3 δισεκ.
6)Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στα 29,9 δισεκ. εκ των οποίων 9,1 δισεκ. απευθείας από την ΕΚΤ και 20,8 δισεκ. ELA.
7)Συνολικά οι εγγυήσεις που έχει καταθέσει η ΕΚΤ ανέρχονται σε 29 δισεκ. ενώ διαθέτει 12,4 δισεκ. buffer εγγυήσεων.
8)Τα κεφάλαια της Eurobank μετά τις προνομιούχες και με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ μειώνονται στα 4 δισεκ. ή 10,2% core tier 1 ή 14,2% χωρίς Βασιλεία ΙΙΙ.
Με τις προνομιούχες κατέχει 4,99 δισεκ. κεφάλαια και μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 39,53 δισεκ. ευρώ.

Στα όρια της κεφαλαιακής ανεπάρκειας η Attica bank με CET1 6,1%

Οι επιδόσεις της Attica bank δεν περιείχαν καμία έκπληξη εν μέσω μιας δυσμενούς συγκυρίας για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.
Η Attica bank φλερτάρει με την κεφαλαιακή ανεπάρκεια καθώς μέσα σε ένα τρίμηνο έχασε σχεδόν μια μονάδα στο common equity tier 1 και από 7,11% στο τέλος του 2014 βρέθηκε στο 6,10% στο α΄ τρίμηνο του 2015.
Οι επιδόσεις της Attica bank πέραν της κεφαλαιακής επάρκειας είναι ρεαλιστικά φτωχές, χωρίς δείγματα ποιοτικών στοιχείων πλην ίσως της αύξησης του δείκτη κάλυψης δανείων με προβλέψεις που πλησιάζει πλέον το μέσο όρο της αγοράς.
Η Attica bank στο α΄ τρίμηνο του 2015 εμφάνισε οριακές ζημίες -1,3 εκατ ευρώ.
Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου ίσως είναι αδιάφορες από πλευράς απόδοσης ενεργητικού αλλά είναι πολύ κρίσιμες από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας.
Η πορεία της Attica bank επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της νέας αύξησης των 434 εκατ ευρώ η οποία λήγει 10-12 Ιουνίου του 2015.
Η προοδευτική μείωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ειδικά του common equity από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί οι προνομιούχες μετοχές αποδεικνύει γιατί η νέα αύξηση είναι ζωτική για την επιβίωση της τράπεζας.
Με common equity 207 εκατ ευρώ προκύπτει δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 6,1% όταν το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώνεται στα 3,129 δισεκ. ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως, το ΤΣΜΕΔΕ που ελέγχει το 50,67% της Attica bank θα επενδύσει 220 εκατ αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής στην Attica bank πάνω από 80% και το ερώτημα αν η DGCom έχει εγκρίνει ένα τέτοιο σχέδιο αποτελεί ζητούμενο.
Ωστόσο αν εγκριθεί προφανώς η Attica bank αποκτάει χρονικό πλεονέκτημα, αυξάνει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και διατηρείται η αυτονομία της που θα διακυβευόταν 100% χωρίς την αύξηση κεφαλαίου.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του α΄ τριμήνου της Attica bank η εξάρτηση της από το ευρωσύστημα κυρίως ELA ύψους περίπου 732 εκατ ευρώ.
Οι καταθέσεις έχουν υποχωρήσει στα 2,96 δισεκ. ομολογουμένως με ρυθμό χαμηλότερο της αγοράς.
Τα δάνεια στα 3,74 δισεκ. εκ των οποίων το 26,42% είναι NPLs δηλαδή 988 εκατ ευρώ είναι τα προβληματικά δάνεια.

Η ακτινογραφία των ελληνικών τραπεζών το α΄ τρίμηνο του 2015
Τράπεζες

Εθνική

Alpha

Eurobank

Πειραιώς

Αποτελέσματα
A΄ τριμ. 2015

-159 εκατ

-115,8 εκατ

-94,4 εκατ

-68 εκατ

NPLs ποσοστό επί των δανείων

24,3% Ελλάδα 32% (δάν. 69,7 δισ) 33,8% (δάνεια 63,1 δισ) 34% (δάνεια 52,89 δισ)

39% (71,3 δισ δάνεια)

NPLs απόλυτο μέγεθος

15,1 (20) δισ

21,3 δισ

18 δισ

29 δισ ή 27 δισ

Coverage ratio

61%

63%

55,6%

57%

Συνολικές καταθέσεις

58,8 δισ - Ελλάδα 37,1 δισ

36 δισ – Ελλάδα 28,8 δισ

34,9 δισ Ελλάδα 24,8 δισ

46,45 δισεκ.

Εξάρτηση από ευρωσύστημα Μάιος 2015

25,3 δισ

(ELA15,6 δισ + 9,8 δισ ΕΚΤ)

25,4 δισ (ELA 20,6 δισ + 4,8 δισ ΕΚΤ)

29,9 δισ (ELA20,8 δισ + ΕΚΤ 9,1 δισ)

33,2 δισ (ΕLA 18 δισ + ΕΚΤ 14 δισ)

Κεφάλαια 2015 Βασ. ΙΙΙ

5,6 δισ

6,9 δισ

4,1 δισ

6,7 δισ

CT1 Βασ. ΙΙΙ

8,7%

12,6%

12,6%

11,8%

Κεφάλαια 6μηνου 2014

9,4 δισ

8,6 δισ.

6,54 δισ

8,9 δισ

DTAγια το 2015

3 δισ

3,5 δισ

3,7 δισ

4 δισ

Ζημίες από το εξωτερικό 2015

Κέρδη +131 εκατ

-27 εκατ (προ φόρων)

+15 εκατ (προ φόρων)

-

RWA Μέσο σταθμισμένο ενεργητικό

64,1 δισ

54,7 δισ

39,53 δισ

57,95 δισ

Συνολικό ενεργητικό

119,26 δισ

73 δισ

77,5 δισ

88,51 δισ

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS