Μυτιληναίος: Από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου 2017 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό

Μυτιληναίος: Από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου 2017 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς
Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 15.06.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 15.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €300 εκατ., διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της 12.06.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 300.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:
*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15.06.2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (http://www.mytilineos.gr/Uploads/enhmerotiko_deltio.pdf), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) και της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/el/news), των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) και της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/mytilineos), των Αναδόχων ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/MYTIL), της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (http://ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia), της «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD/2015/08/24/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1---%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1) και του Συμβούλου Έκδοσης, ήτοι της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (www.nbgsecurities.com).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS