Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Κρητών Άρτος

Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Κρητών Άρτος
Ποια θέματα συζητήθηκαν
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2017, παρευρέθησαν αυτοπροσώπως οχτώ (8) μέτοχοι και άλλοι δεκαεπτά (17) νομίμως εκπροσωπούμενοι με παροχή εξουσιοδότησης, εκπροσωπώντας 3.766.228 μετοχές (επί συνόλου 5.321.350 μετοχών), με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,80% επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπου αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:
Για τα θέματα 1ο & 2ο: Υποβλήθηκαν στους παριστάμενους οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως του 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) συνοδευόμενες με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Για το θέμα 3ο: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2016,.
Για το θέμα 4ο: Η Γ.Σ. εξέλεξε την «Διεθνή Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ» για την εταιρική χρήση 2017 και όρισε ως Τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη του Ηρακλή, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10261 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κωτσαλά Τριαντάφυλλο του Δημητρίου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21361. Η αμοιβή της εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ» δεν θα ξεπεράσει το ποσό που κατέβαλε η εταιρεία και για την χρήση του 2016.
Για το θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. ορίζονται ως μέγιστες στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για το θέμα 6ο: Απόφαση για αγορά Ιδίων Μετοχών όπου δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,70% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και με τιμή που θα κυμαίνεται στα όρια ως ελάχιστο αυτό της τιμής των 0,30€ και ως μέγιστη τιμή αυτή της ονομαστικής δηλαδή 0,50€. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτήν της 31ης Αυγούστου 2018.  
Τέλος, έγινε ενημέρωση για σχετικές εξελίξεις προς τους μετόχους και η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS