Ο περιορισμός του κόστους δανεισμού συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων

Ο περιορισμός του κόστους δανεισμού συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων
Σε σύγκριση με τα επιτόκια του εξωτερικού, οι ελληνικές επιχειρήσεις αν και βλέπουν μείωση επιτοκίων, παραμένουν σε μειονεκτική θέση έναντι των ξένων
Χείρα βοηθείας για βελτίωση αποτελεσμάτων προσφέρει η μείωση των επιτοκίων δανεισμού των εισηγμένων εταιρειών, που συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα του 2017, αφαιρώντας έναν σημαντικό προβληματισμό από τις διοικήσεις των εταιρειών.
Αρκετές εισηγμένες κάνουν αναφορά στη μείωση του κόστους, ενώ άλλες το πετυχαίνουν μέσω δημιουργίας θετικών ταμειακών ροών και με τα χρήματα που δημιουργούν μειώνουν τον τραπεζικό δανεισμό.
Ωστόσο, μια ματιά σε ορισμένες λογιστικές καταστάσεις, δείχνουν πως για κάποιες εταιρείες το κόστος παραμένει υψηλό και ειδικά για εκείνες που δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης εταιρικών ομολόγων όπως οι μεγάλες εισηγμένες.
Αν συγκριθεί το επιτόκιο δανεισμού των ελληνικών εταιρειών με τα επιτόκια του εξωτερικού, οι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν σε μειονεκτική θέση.
Η Κτήμα Λαζαρίδη για παράδειγμα, αναφέρει στη λογιστική της κατάσταση πως «ο περιορισμός των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις.
Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες μείωσης της απαιτούμενης χρηματοδότησης και εξασφάλισης μακροπρόθεσμων χορηγήσεων, όπου ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων δεν είναι σημαντικός για τον Όμιλο, καθώς θα είναι ομολογιακά δάνεια με συγκεκριμένα περιθώρια (spreads)».
Η Κρι-Κρι αναφέρει πως το επιτόκιο είναι 3,85% έναντι 4,06%, ενώ η ΣΙΔΜΑ έχει 5% και το σταθερό της ΕΛΤΕΧ Άνεμος είναι στο 6%, σημαντικά υψηλότερα έναντι των άλλων.
Με επιτόκια άνω του 6% έχει δανειστεί η Ιντραλότ και προσπαθεί να αναχρηματοδοτήσει τον δανεισμός τη με χαμηλότερα επιτόκια.
Η Ιντραλότ είχε χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 27,2 εκατ. ευρώ, από 35,1 εκατ. ευρώ.
Ο συνολικός δανεισμός της ΓΕΒΚΑ είναι με επιτόκιο 4,06% από 4,21% που ήταν στο τέλος του 2016.
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα υποχώρησαν στις 69 χιλ. ευρώ από 82 χιλ. ευρώ.
Η Περσεύς μείωσε στο εξάμηνο κατά 7,3 εκατ. ευρώ τον τραπεζικό της δανεισμό, συνεχίζοντας την προσπάθεια απομόχλευσης του ισολογισμού, αφού ομαλοποιήθηκαν οι πληρωμές από την Σελόντα, η οποία της χρωστούσε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα στις ταμειακές ροές της εισηγμένης υποχώρησαν στις 871 χιλ. ευρώ από 1,12 εκατ. ευρώ.
Το χρηματοοικονομικό κόστος στην Παπουτσάνης ήταν 257 χιλ. ευρώ από 281 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο.
Η Πετρόπουλος αναφέρει πως στο εξάμηνο ο δανεισμός του ομίλου παρέμεινε σχεδόν σταθερός στα 22,6 εκατ. ευρώ, αλλά το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 14,38%.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS