Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ: Καθαρά κέρδη 41, 2 εκατ. για το α'’ εξάμηνο 201 7

Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ:  Καθαρά κέρδη  41, 2 εκατ.  για το α'’  εξάμηνο  201 7
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €57,9 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2017 έναντι €57,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 1,2%)
Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €41,2εκατ., έναντι €20,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης της κτηματαγοράς με αυξητική τάση για ποιοτικά ακίνητα με επενδυτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση,ανήλθαν στα €33,7 εκατ. έναντι €37,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου (μείωση 9,2%).
Η μείωση αυτή οφείλεται στην αλλαγή του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ, καθώς τον Ιούνιο του 2016 θεσπίστηκε κατώτατο όριο φόρου κάθε εξαμήνου 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεων πλέον των διαθεσίμων (ήτοι 0,75% σε ετήσια βάση).
Ως αποτέλεσμα οι φόροι σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν από €1,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016 σε €5,5εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €57,9 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2017 έναντι €57,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 1,2%).
Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2017 ανήλθε σε €1.185,0 εκατ. ή €4,64 ανά μετοχή.
Την 30η Ιουνίου 2017 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 338 εμπορικά ακίνητα (κυρίως  καταστήματα και γραφεία),συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 986
χιλ. τ.μ.
Τα περισσότερα από τα ακίνητα (321) βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, ενώ δεκατέσσερα ακίνητα βρίσκονται στην Ιταλία,δύο στη Ρουμανία και ένα στην Κύπρο.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου την 30Ιουνίου 2017 ανερχόταν €1.569,8 εκατ. ευρώ.
Εντός του 2017 η Εταιρεία προέβη σε απόκτηση 4 εμπορικών ακινήτων (υπερμάρκετ) στην Ελλάδα (τρία στην Αττική και ένα στην Πάτρα) και 1 εμπορικού ακινήτου (υπερμάρκετ και
γραφεία) στη Λεμεσό της Κύπρου, σε τοποθεσίες υψηλής προβολής και εμπορικότητας, έναντι συνολικού τιμήματος €71,0εκατ..

www.bankignnews.gr

www.bankignnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS