Σοκ και δέος ζημιών στις εταιρίες του μεγάλου «μάγου» των επενδύσεων Άγγελου Πλακόπητα

Σοκ και δέος ζημιών στις εταιρίες του μεγάλου «μάγου» των επενδύσεων Άγγελου Πλακόπητα
Το άστρο του έδυσε στη Χρυσή Ευκαιρία και την Ευρωκλινική - Tα αρνητικά κεφάλαια, οι παρατηρήσεις σοκ των ορκωτών και οι … τράπεζες
Ο μάγος των επενδύσεων δεν βρήκε το μαγικό τρόπο στα δύσκολα και πλέον οι εταιρίες που ελέγχει, πελαγοδρομούν και ζητούν αναχρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες, από τις οποίες είχαν λάβει απλόχερα δάνεια με όπλο τις επιτυχίες του παρελθόντος.
Φαίνεται όμως ότι η προειδοποίηση στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου, πως οι προηγούμενες αποδόσεις σε επενδύσεις σε διασφαλίζουν τις μελλοντικές, ισχύει απόλυτα στην περίπτωση του ομίλου Global Finance του κ. Άγγελου Πλακόπητα.
Οι περιπτώσεις της Ευρωκλινικής αλλά και της Χρυσής Ευκαιρίας είναι χαρακτηριστικές.
Η Χρυσή Ευκαιρία κατέρρευσε όχι μόνο σαν χάρτινος πύργος λίγο μετά την εξαγορά της από εταιρία συμφερόντων του κ. Πλακόπητα, η οποία μάλιστα εδρεύει σε υπεράκτιους προορισμούς, αλλά πλέον εμφανίζει στις οικονομικές της καταστάσεις φαινόμενα, που προκαλούν τουλάχιστον απορίες.
Ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει στην οικονομική κατάσταση του 2016, ότι δεν διενεργήθηκε απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 33,3 εκ ευρώ και τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, αυξημένα κατά 16,6 εκ ευρώ και των προηγούμενων κατά 16,7 εκ ευρώ.
Το επιχείρημα της εταιρίας είναι, ότι «υπολόγισε για παράδειγμα το ανακτήσιμο ποσό άυλου περιουσιακού στοιχείου με βάση «προβλέψεις ταμιακών ροών για την περίοδο 2017-2021, που βασίζονται σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση της εταιρίας».
Ποια είναι άραγε τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια όταν τα ίδια ανέφερε και σε προηγούμενες χρήσεις (προβλέψεις για άλλες πενταετίες) και ορκωτός έκανε επισημάνσεις;
Και είναι δυνατόν ο ορκωτός να θέτει έμφαση σε ένα τέτοιο ζήτημα, όταν η εταιρία χωρίς 33,3 εκ ευρώ έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 6,7 εκ Ευρώ (μητρική), τα οποία με τις επισημάνσεις του εκτινάσσονται στα 40 εκ ευρώ;
Δηλαδή μια εταιρία με 40 εκ ευρώ αρνητική καθαρή θέση και τζίρο 5,3 εκ ευρώ, τι προοπτικές έχει;
Ειδικά μάλιστα όταν ληφθεί υπό όψιν ότι έχε δάνεια 43 εκ ευρώ;
Άραγε οι δανειστές γιατί δεν έχουν ζητήσει να βάλει το χέρι στην τσέπη ο βασικός μέτοχος ή δεν έχουν προχωρήσει σε επιθετική αναδιάρθρωση όπως πχ ειδική διαχείριση;
Σημειωτέον, ότι η εταιρία ισχυρίζεται πως έχει κάνει πρόταση στις τράπεζες και διαπραγματεύεται αναδιάρθρωση, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται μόνο στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.
Στην Ευρωκλινική, όπου η έδρα του τελικού επενδυτή είναι ο υπεράκτιος προορισμός το νησί Τζέρσεϊ και που κατά δηλώσεις σχετικά πρόσφατες του διευθύνοντος Συμβούλου, «έχει ένα υγιή τζίρο» μπορεί η οικονομική κατάσταση να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με της Χρυσής Ευκαιρίας, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν, δείχνουν επιδείνωση και δύσκολη οικονομική κατάσταση
Ο ορκωτός ελεγκτής είναι αποκαλυπτικός, καθώς επισημαίνει « ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, κατά ποσό € 40,5 εκ., γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της.
Επιπρόσθετα, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθίσταται κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας».
Η εταιρία έκλεισε το 2016 με τζίρο 40,2 εκ ευρώ, αυξημένο 2,4 εκ ευρώ και ζημίες 2,5 εκ ευρώ από 5,7 εκ ευρώ την προηγούμενη χρήση, με τα κεφάλαιά της να διαμορφώνονται σε μόλις 700 χιλιάδες ευρώ.
Και στα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να ληφθεί υπό όψιν η εταιρία δεν αποπληρώνει ομολογιακό από πέρυσι, το οποίο σύναψε με τις τράπεζες το 2008 χρονιά που αγοράστηκε από τον όμιλο Πλακόπητα.
Το 2016 έλαβε τη συναίνεση των τραπεζών, ενώ ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, για επιμήκυνση του δανείου και αλλαγή των όρων του. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ορκωτός αναφέρει πως «κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 «Ενσώματα Πάγια», δεν διενεργήθηκε επικαιροποίηση της αποτίμησης των κτιρίων και των οικοπέδων αναπόσβεστης αξίας € 28,2 εκ. σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που έχει επιλέξει η εταιρεία.
Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, είναι πιθανό η αξία με την οποία εμφανίζονται τα ανωτέρω ακίνητα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχει μεταβληθεί».
Προφανώς κατά την εταιρία, δεν έχουν υποχωρήσει στην Ελλάδα οι τιμές των ακινήτων, αλλά ακόμα και μικρή αναπροσαρμογή της αξίας τους σε χαμηλότερα επίπεδα, είναι προφανές ότι θα οδηγούσε σε αρνητική καθαρή θέση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS