Από IFRs9 οι ζημίες 5,8 με 7 δισ και ο Πυλώνας 2 που δυνητικά μπορεί να είναι… το καλό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες

Από IFRs9 οι ζημίες 5,8 με 7 δισ και ο Πυλώνας 2 που δυνητικά μπορεί να είναι… το καλό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες
Ο SSM άφησε ορθάνοικτο το παράθυρο να μην υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου στο θετικό σενάριο.
Σταθερά υποστηρίζουμε ότι μόνο από τα IFRs 9 δηλαδή το νέο λογιστικό πρότυπο 9 και το TAR δηλαδή την Ανασκόπηση Προβληματικών Δανείων (τελείωσε σε Alpha και Εθνική και τέλη Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσουν σε Πειραιώς και Eurobank) θα προκύψει ζημία.
Η εκτιμώμενη ζημία θα είναι μεταξύ 5,8 δισεκ. με 7 δισεκ. ευρώ.
Στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνεται το stress tests υπό την έννοια ότι η τελική ζημία μπορεί να φθάσει στα 9-10 δισεκ δηλαδή 3-4 δισεκ. υψηλότερα του IFRs 9.
Άρα το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αποτιμηθεί είναι ότι έχουμε καλύτερη εκτίμηση για την ζημία από το IFRs 9 και το TAR περίπου 6 με 7 δισεκ. ευρώ.

Το θετικό σενάριο ο Πυλώνας 2

Η Nouy η επικεφαλής του SSM του Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών αποκάλυψε ότι τα αποτελέσματα των stress tests στις ελληνικές τράπεζες θα ενταχθεί στην ανάλυση του Πυλώνα 2.
Αυτό για τους περισσότερους μπορεί να μην σημαίνει τίποτε αλλά για τους ειδικούς σημαίνει πολλά.
Η Nouy άφησε ανοικτό παράθυρο ότι ενδέχεται οι τράπεζες στην Ελλάδα να μην χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση.
Πως θα αποτιμηθούν οι κεφαλαιακές ζημίες που θα προκύψουν από τα stress tests;
Οι τράπεζες θα αξιολογηθούν με το SPEP  την κοινή μεθοδολογία για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process.
Ουσιαστικά θα αξιολογηθούν με βάση τον χαμηλότερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και το core tier 1.
Στις ελληνικές τράπεζες ο συνολικός κατώτερος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προσδιορισμένος από την ΕΚΤ είναι 12,25% για τις 3 από τις 4 τράπεζες και 13% για την Πειραιώς και 8,75% για το core tier 1.
Με τα stress tests θα προκύψει μια κεφαλαιακή ζημία.
Η κεφαλαιακή ζημία θα αφαιρεθεί από τα υφιστάμενα κεφάλαια και εν συνεχεία θα έρθει η ΕΚΤ και ο SSM και θα επανακαθορίσουν τόσο τον συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τον core tier 1.
Ας υποθέσουμε ότι σε μια τράπεζα με συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,25% την τρέχουσα περίοδο η ΕΚΤ επιβάλλει να τον αυξήσει στο 15% αυτό σημαίνει έλλειμμα 2,75% σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Εάν όμως ο πραγματικός συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι 17% π.χ. υπερκαλύπτει τον συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα δεν θα χρειαστεί κεφάλαια και δεν θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου.
Εάν όμως ο νέος αναπροσαρμοσμένος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή core tier 1 μετά τα stress tests υπερκαλύπτει τους σημερινούς πραγματικούς δείκτες τότε η νέα ανακεφαλαιοποίηση θα είναι μονόδρομος.
Ο SSM άφησε ορθάνοικτο το παράθυρο να μην υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου στο θετικό σενάριο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS