ΓΕΚΕ ΑΕ (President): Τι δείχνει η τελευταία λογιστική κατάσταση - εικόνα μετοχής...

ΓΕΚΕ ΑΕ (President): Τι δείχνει η τελευταία λογιστική κατάσταση - εικόνα μετοχής...
ΓΕΚΕ ΑΕ (Ξεν. President) 

Απώλειες ενός (1) ευρώ εφέτος και μέχρι χθες, στα 3,3300 από τα 4,3000 στις 31.12.2016. Και στο -47,3% από τις 23 ΑΠΡ.2010… Αποτιμάται σε… 28 εκατ. ευρώ… Στο +4,5% τώρα στα 3,4800 ευρώ αλλά με λίγα τμχ, μόλις 616 τον αριθμό...

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 6ΜΗΝΟΥ: Ο κύκλος εργασιών σηµείωσε µείωση 8,28% με τις συνολικές πωλήσεις στα 4,33 εκατ. ευρώ.

  • Το λειτουργικό αποτέλεσµα της Εταιρείας (EBITDA) ήταν θετικό για και διαµορφώθηκε σε 1.517 χιλ. ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 1.984 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2015.
  • Το τελικό αποτέλεσµα για τη εξάµηνη περίοδο, µετά την αφαίρεση των φόρων που αντιστοιχούν στα κέρδη της περιόδου διαµορφώθηκε σε 776 χιλ. ευρώ, έναντι 1.273 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2015
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 47.427.191 ευρώ…(P/bv 0,59)
  • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες +1.753.775
  • Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης: 5.600.995
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ…
  • Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2016 ήταν 91. Την 30η Ιουνίου 2015 ο αριθµός των εργαζοµένων του οµίλου και της εταιρίας ήταν 116 άτοµα.
ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 2,940 3,350 3,10
30 ημερών 2,940 3,660 -6,72
3 μηνών 2,940 5,010 -33,53
6 μηνών 2,940 5,330 -30,62
12 μηνών 2,940 5,600 -29,30

Δ.Ν.

BREAKING NEWS