Παπουτσάνης: Η πλήρης εικόνα της χρήσης 2016- κρίσεις και συμπεράσματα

Παπουτσάνης: Η πλήρης εικόνα της χρήσης 2016- κρίσεις και συμπεράσματα
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Κατά το έτος 2016 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 18,0 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε € 6,5 εκατ., που αντιπροσωπεύει ποσοστό 35,9% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι € 5,5 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (35,4%).

  • Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε 5,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. την χρήση 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,4%.  Η βελτίωση οφείλεται στην σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενο ποσό 350 χιλ ευρώ περίπου, εκ του οποίου 150 χιλ ευρώ αφορά πρόβλεψη για μη είσπραξη μέρος του υπολοίπου από την «Μαρινόπουλος Α.Ε.» και με ποσό 200 χιλ ευρώ περίπου στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2008.

  • Με βάση τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 119,7 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 54,6 χιλ. ευρώ το 2015, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες περίπου 50 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 415 χιλ. το 2015.

ΠΑΠ-ΜΕΤΟΧΗ: Εφέτος έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 0,1220 με 0,2150 ευρώ με συναλλαγές 490 χιλ.τμχ (μ.ό. 9600 τμχ και 0,1700 ευρώ), τώρα στα 0,1580 ευρώ και -20,60% από την αρχή του 2017… Αποτιμάται σε 8,02 εκατ. ευρώ. Και -69% στην ΜΚΕ (τιμή 23 ΑΠΡ 2010: 0,5100 ευρώ)…

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων: 17.608.803 από 17.648.878  — Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης: 777.821 από 1.765.040 ευρώ. Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης: ΜΟΛΙΣ… 1 εκατ. ευρώ(!!!!!)

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν 108 άτομα, ενώ κατά την 31/12/2015 ήταν 91 άτομα.

  • EBITDA: 1.832.403 από  1.547.571 ευρώ το 2015…
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (καθαρός) 8 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. το 2015…
  • P/BV  : 0,45
  • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: επίσης 0,45…
  • EV/EBITDA: 8,9.
  • P/E: –
  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ελκυστική κφση και ανοδικά εν δυνάμει περιθώρια…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS