ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Πως έχει η χρηματοοικονομική κατάσταση στον όμιλο...

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Πως έχει η χρηματοοικονομική κατάσταση στον όμιλο...

  • ΧΡΗΣΗ 2016
Ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε από 7,1 εκατ. σε 6,16 εκατ. ευρώ.

• Τα EBITDA διαμορφώθηκαν πέρυσι σε ΜΕΙΟΝ 36,35 χιλ. ευρώ έναντι -0,8 εκατ. το 2015.

• ΖΗΜΙΕΣ: 203 χιλ. ευρώ από ΖΗΜΙΕΣ 4 εκατ. ευρώ το 2015…

• Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2016 διαμορφώθηκαν στα 33,11 εκατ. ευρώ.

• Από την επιμέτρηση των Οικοπέδων και Κτιρίων της εταιρείας στην εύλογη αξία προέκυψε πλεόνασμα αναπροσαρμογής ύψους 2.954.815.67 € το οποίο αύξησε απευθείας τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά 1.929.928,25 € και τα αποτελέσματα χρήσεως κατά 1.024.887,42 €

  • ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η Εταιρεία εντός του πρώτου τετράμηνου του 2017, προχώρησε στην εκμίσθωση των ακόλουθων ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της:

α) Ισόγειο αποθηκευτικό χώρο 5.000 τ.μ. επί της οδού Προόδου 2 στο Αιγάλεω με μηνιαίο μίσθωμα ενάρξεως € 20.200,00 και διάρκεια μίσθωσης 13 έτη.

β) Ισόγειο αποθηκευτικό χώρο 3.460 τ.μ. επί της οδού Προόδου 4 στο Αιγάλεω με μηνιαίο μίσθωμα ενάρξεως € 14.500,00 και διάρκεια μίσθωσης 12 έτη.

γ) Τρία συγκροτήματα βιομηχανοστασίων, επιφανειών 4.692, τ.μ., 11.588 τ.μ., 6.136 τ.μ. αντίστοιχα, επί της οδού Προόδου 1-3-5 στο Αιγάλεω με μηνιαίο μίσθωμα ενάρξεως € 40.000,00 και διάρκεια μίσθωσης 40 έτη.

___________________

  • Εντός της χρήσης 2016 είχαμε την αποπληρωμή του συνόλου του δανεισμού προς της Εθνική Τράπεζα ύψους 6,3 εκατ. ευρώ…
  • Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη διοίκησης για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχονταν στις 31.12.2016 (όπως και στις 31.12.2015) σε € 1.928.000.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου στις 31/12/2016 ήταν 118 άτομα και 119 αντίστοιχα, ενώ κατά την 31/12/2015 ήταν 122 και 123 αντίστοιχα…

  • Μέσα στο 2016 είχαμε χρήση ποσού € 7.078.539 από το καταπίστευμα χρημάτων του αειμνήστου ιδρυτή της Εταιρείας και του Ομίλου Ελευθερίου Μουζάκη, προκειμένου να αποπληρωθεί το σύνολο του δανεισμού της μητρικής εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα ύψους €6.229.989,52 καθώς και λοιπών υποχρεώσεων του Ομίλου και της μητρικής ύψους €848.549,57.
Το συνολικό ποσό της υποχρέωσης προς τους μετόχους, αποτελεί μέρος κατάθεσης που είχε ήδη γίνει στην τράπεζα, πριν το θάνατό του αειμνήστου Ελευθερίου Μουζάκη από τον ίδιο, ακριβώς για Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31ης Δεκεμβρίου 2016 62 την αντιμετώπιση ταμειακών δυσχερειών των εταιρειών του Ομίλου ενώ την δυνατότητα αυτή την έδινε η διαθήκη του αειμνήστου.

  • Οπότε σύμφωνα με αυτή, το πιο πάνω ποσό εμφανίζεται ως μακροπρόθεσμη υποχρέωση της Εταιρείας προς τους κληρονόμους και εκτελεστές της διαθήκης.
_____________________

Ενσωματωμένη εικόνα 1

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 0,3 εκατ. ευρώ

ΤΑΜ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 0,13 εκατ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 0,17 εκατ. ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  32.188.050  ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ   4,86 εκατ. ευρώ
@ 0,1510 ευρώ…

P/E  ΑΡΝΗΤΙΚΟ

EV/EBITDA  ΑΡΝΗΤΙΚΟ

P/bv   0,15

NETDEBT/EBITDA  ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  —

P/SALES  0,79

__________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,126 0,151 19,84
30 ημερών 0,119 0,151 8,63
3 μηνών 0,119 0,159 -4,43
6 μηνών 0,116 0,178 8,63
12 μηνών 0,099 0,178 -3,21

Δ.Ν.

BREAKING NEWS