Τι δείχνει ο απολογισμός τριμήνου της ΤΙΤΑΝ που αποτιμάται σε 2,1 δισ. ευρώ...

Τι δείχνει ο απολογισμός τριμήνου της ΤΙΤΑΝ που αποτιμάται σε 2,1 δισ. ευρώ...
ΤΙΤΑΝ (Κ): Αποτιμάται σε 2,13 δισ. ευρώ

Με το Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε 1,46 δισ. από 1,48 δισ. ευρώ… 

Ταμειακά διαθέσιμα: 98 εκατ. από  78,8 εκατ. ευρώ.

  • Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 683,9 εκατ. από  711 εκατ. ευρώ.
  • Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 130,2 εκατ. από 129,5 εκατ. ευρώ.
  • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 716,1 εκατ. από 761 εκατ. ευρώ…
EBITDA: 51,1 εκατ. ευρώ από 43,3 ευρώ. 

ΚΥΚΛΟΣ εργασιών 361,8 εκατ. εκατ. από  337,8 εκατ. ευρώ…

ΖΗΜΙΕΣ: -3,87 εκατ. ευρώ από -18,6 εκατ. ευρώ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές 47 εκατ. ευρώ από Θετικές 22,5 εκατ. το 2016…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS