ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα...

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα...
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Εφέτος έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 0,1220 με 0,2430 ευρώ, τώρα στα 0,2330 ευρώ και +16% από την αρχή του 2017…

Αποτιμάται σε 11,8 εκατ. ευρώ. Και -54,3% στην ΜΚΕ (τιμή 23 ΑΠΡ 2010: 0,5100 ευρώ)…


Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων: 17.608.803 από 17.648.878  —

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης: 777.821 από 1.765.040 ευρώ. 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης: … 1 εκατ. ευρώ(!!!!!)


  • EBITDA: 1.832.403 από  1.547.571 ευρώ το 2015…
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (καθαρός) 8 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. το 2015…
  • P/BV: 0,66
  • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,46…
  • EV/EBITDA: 10,5
  • P/E: –

Δ.Ν.

BREAKING NEWS