Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-6ΜΗΝΟ: Τα συν, τα πλην κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα

Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-6ΜΗΝΟ: Τα συν, τα πλην κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-6ΜΗΝΟ: 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 24,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από τον τομέα των Επαγγελματικών Οχημάτων και οφείλεται στην σημαντική μείωση των εξαγωγών. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε € 1,75 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι προϋπολογισμού
€2,15 εκατ. περίπου για όλο το έτος.

Στην τρέχουσα περίοδο ο δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε σχεδόν σταθερός, από 22,6 την 31.12.2016, σε 22,62 εκατ. ευρώ την 30.06.2017. Το χρηματοοικονομικό κόστος αντιθέτως μειώθηκε κατά 14,38% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η Εταιρία κατέχει 112.022 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,19 ευρώ ανά μετοχή.

Η πρόβλεψη σχετικά με τα αποθέματα είναι ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου € 10 εκατ. στο τέλος του έτους έναντι € 7,8 εκατ. το 2016. Η πρόβλεψη για τις Βραχυπρόθεσμες Εμπορικές Απαιτήσεις είναι ότι θα διαμορφωθούν περίπου σε €13,6 εκατ. στο τέλος του έτους, έναντι €12,1 το 2016.

Αμοιβές και μισθοί Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοίκησης 118.135,75 ευρώ
Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης -ΜΗΔΕΝ

Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες +3,19 εκατ. ευρώ από -0,64 εκατ. το 2016… Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -0,56 εκατ.από -0,4 εκατ.ευρώ.ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +2,55 εκατ. από -1,04 εκατ. ευρώ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 15,2 εκατ. ευρώ…

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στα ΣΥΝ του 6μήνου του…

  • Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 25% και ανήλθε σε € 7,43 εκατ. (€9,855 εκατ. στις 31.12.2016).
  • Τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε €15,19 εκατ. (€12,75 εκατ. στις 31.12.2016).
  • Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 29,73 εκατ. από € 29,08 εκατ. στις 31.12.2016.
  • Oι ελεύθερες ταµειακές ροές ανήλθαν σε € 1,44 εκατ. από € -1,65 εκατ. στις 30.6.2016.
  • Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 30.6.2017 ήταν 57%
  • (58% στις 30.6.2016).


ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(1): Στα ΠΛΗΝ του 6μήνου του…

  • Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου µειώθηκαν κατά 24,5% και ανήλθαν σε € 37,2 εκατ. (€49,3 εκατ. το 2016).
  • To ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε €2,47 εκατ. (€3,48 εκατ. το 2016).
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.344.000 έναντι €2.276.000 το 2016,
  • Τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε €850.000 έναντι € 1.602.000 το αντίστοιχο διάστηµα του 2016.
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧHΣ ΣΤΗΝ ΜΚΕ (23.4.2010 – τώρα…)

ΠΕΤΡΟ: Στο +83,87% (Χαμ – Υψηλό: 0,9590 με 5,2500 ευρώ) στα 5,1300 τώρα…  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ από το ελάχιστο των 0,9590 ευρώ: +435%…


Δ.Ν.

BREAKING NEWS