ΟΠΑΠ: Η ουσία του απολογισμού εξαμήνου - τι δείχνουν δείκτες "κλειδιά"

ΟΠΑΠ: Η ουσία του απολογισμού εξαμήνου - τι δείχνουν δείκτες

______

Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη του Οργανισμού το β’ τρίμηνο απουσία σημαντικού αθλητικού γεγονότος (Euro Cup).

  • Τα EBITDA στα €130,7 εκατ. (α’ εξάμηνο 2016: €161,5 εκ.) και στα €52,2 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2017.
  • Καθαρά κέρδη στα €60,9 εκ. (α’ εξάμηνο 2016: €85,8 εκ.) μειωμένα κατά 29,0%.
  • Τα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €21,9 εκ. (β’ τρίμηνο 2016: €33,0 εκ.)
  • Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €217,0εκ. Προμέρισμα χρήσης 2017: €0,10 ανά μετοχή
Αποτιμάται σε  2,95 δισ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 9,2600  ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 8,0200 και 10,2800 ευρώ… Στο +10,5% από την αρχή του έτους… Και στο -42,2% στην ΜΚΕ (ΤΙΜΗ 23 ΑΠΡ 2010: 16,0300 ευρώ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:  903,7 εκατ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ στις 31.12.2016.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 372,5 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 174,7 εκατ. ευρώ από 118,7 εκατ. ευρώ…

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου: 330 εκατ. από 290,6 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 217 εκατ. ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 688,5 ευρώ από 678,8 εκατ. .

Κέρδη μετά από φόρους  60,9 εκατ. από 85,8 εκατ. ευρώ.

Κέρδη EBITDA  130,65 εκατ. από  161,45 εκατ. ευρώ…

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 119,41 εκατ. από 65,8 εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ από επενδυτικές δραστηριότητες: 35 εκατ. από 21 εκατ. ευρώ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 84,4  εκατ. από 44,8 εκατ. ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 : Ομίλου 1172  άτομα από 950.

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 5,43 εκατ. ευρώ.

ΥΓ1: ΕΒΓΑΛΕ από τα ταμεία του για μερίσματα 2016 ποσό 229,6 εκατ. ευρώ(!) για μέρισμα χρήσς 2016.

ΥΓ2: Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ διαμορφώθηκε στο 0,24 (εξαιρετικός)

ΥΓ3: Η σχέση P/bv βρίσκεται στο 3,27!

ΥΓ4: ΚΟΒΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 0,1200 ανά μτχ… (38,3 εκατ. ευρώ).

ΥΓ5: Βασιλιάς των μερισμάτων στα τελευταία χρόνια, έχει μοιράσει πάρα πολύ χρήμα…

ΥΓ6: Στη διαμόρφωση του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ του εκ 1,78 δισ. ευρώ, τα 1,2 δισ. ευρώ αφορούν ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ στοιχεία του.

ΒΑΣ.ΠΑΠ.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS