ΓΕΚΤΕΡΝΑ + ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Μερικές επισημάνσεις με ξεχωριστό νόημα και σημασία...

ΓΕΚΤΕΡΝΑ + ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Μερικές επισημάνσεις με ξεχωριστό νόημα και σημασία...
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 7,12 εκατ. ευρώ, υψηλός δανεισμός 144 εκατ. ευρώ, φτωχό ταμείο 4,25 εκατ. ευρώ και δείκτης δανειακής μόχλευσης πάνω από το 2. Καθαρή θέση περί τα 66 εκατ. ευρώ και Κεφαλαιοποίηση 129,2 εκατ. ευρώ με την σχέση p/bv 1,95.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, έναντι 598 εκατ. ευρώ την 31.12.2016. ‘Ετσι διαβάσαμε στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ομίλου. ‘Ομως σε αυτό το νούμερο περιλαμβάνονται τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ που ανέρχονται σε… 212 εκατ. ευρώ. Επομένως η κεφαλαιακή βάση του ομίλου ανέρχεται σε 424 εκατ. ευρώ και όχι 635 εκατ. Μιλάμε για σημαντική διαφορά, πολύ σημαντική!!

ΓΕΚΤΕΡΝΑ(1): Στα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβάνονται ποσά για επιστροφή, ύψους 87.051 (87.051 για  31.12.16),  που  αφορούν  εισπραχθείσες  επιχορηγήσεις,  λόγω  ακύρωσης  κατασκευής  ή  λήξης χρονικών ορίων των αποφάσεων υπαγωγής ορισμένων Αιολικών Πάρκων.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ(2): Εντός  του  επόμενου 12μήνου το πληρωτέο κεφάλαιο και οι δεδουλευμένοι  τόκοι  ανέρχονται  στο ποσό των 107,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 94,7 εκατ. ευρώ αφορούν τον τομέα  των ΑΠΕ, 802 τον κατασκευαστικού τομέα, 7.765 τον τομέα εκμετάλλευσης ακινήτων, 2.192 τον τομέα  των παραχωρήσεων και 800 τον τομέα συμμετοχών. Απασχολεί προσωπικό 1604 ατόμων από 1782 πέρυσι.

……………………….


Δ.Ν.

BREAKING NEWS