Οικονομική κατάσταση του Ομίλου INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ιστορικά χαμηλά για την μετοχή

Οικονομική κατάσταση του Ομίλου INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ιστορικά χαμηλά για την μετοχή
Οικονομική κατάσταση του Ομίλου INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL 

  • Σε ιστορικά χαμηλά χθες στα 5,0400 ευρώ…
Συνολικά, την 30.6.2017, ο Όμιλος διέθετε 26 ακίνητα.

Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν από Τακτικό  Ανεξάρτητο Εκτιμητή,  σημείωσαν  περαιτέρω  αύξηση  στο  πρώτο  εξάμηνο  του 2017, με τη συνολική τους αξία να φτάνει τα 73,65 εκατ.ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2016: 63,15 εκατ. 

Τα  έσοδα  από  μισθώματα  σε  επίπεδο  Ομίλου  κατέγραψαν  άνοδο  σε  σχέση  με  το  πρώτο  εξάμηνο του 2016 κατά  21,5%, ενώ ταυτόχρονα  τα λειτουργικά κέρδη  αυξήθηκαν  κατά 43%.Φόρος – Καθαρά Κέρδη Χρήσεως: Ο  Φόρος  του  Ομίλου  για  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2017  ανήλθε  σε  362,5  χιλιάδες  ευρώ, διαμορφώνοντας  τα  Καθαρά  Κέρδη  σε  716 χιλιάδες  ευρώ (Α’  εξάμηνο  2016 : 324,8 χιλιάδες, διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 928,1 χιλιάδες ευρώ).

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 65,4 από 67,7 εκατ. ευρώ

Δανειακές υποχρεώσεις  29,6 εκατ. από 30,1 εκατ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  19,23 εκατ. ευρώ

Κ/ΦΣΗ 52,6 εκατ. στη τιμή των 5,0400 ευρώ…
ΧΑΜ – ΥΨΗΛΑ  – 4,97 (ΧΘΕΣ στο -9,64%) και 6,22 ευρώ. ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5,5200 ευρώ…

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τώρα τελευταία αγοράζει ίδιες μετοχές ξοδεύοντας ημερησίως περί τα 150 με 270 ευρώ μάξιμουμ!Δ.Ν.

BREAKING NEWS