Space: Φαίνεται οτι δεν έχουν συναίσθηση της πραγματικότητας για την μετοχή τους...

Space: Φαίνεται οτι δεν έχουν συναίσθηση της πραγματικότητας για την μετοχή τους...
Καλά, δεν έχουν πάρει είδηση ότι η μετοχή τους δεν ανοίγει στο ταμπλό; Και ότι και να ήθελε κάποιος να πουλήσει, δεν θα μπορούσε αφού δεν υπάρχει bid; Βέβαια κανένα πρόβλημα να εισπράττουν για αμοιβές 1,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο κι άλλα τόσα για το 2012. Να βοηθήσουν όμως την λειτουργικότητα της μετοχής τους ούτε καν τους περνάει από το μυαλό, έστω σαν σκέψη...


SPACE HELLAS Α.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν της από 12-12-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (SPACE HELLAS A.E.) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312,) την 2α  Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΤΗΣ.

Ι. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη γενική συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη γενική συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της SPACE HELLAS A.E. (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία  Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής: Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013), Η απόδειξη μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».


Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης (30 Δεκεμβρίου 2013).  Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία τακτική γενική συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, όλες οι πληροφορίες, τα έντυπα και σχέδια που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση www.space.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ.Ν.

BREAKING NEWS