Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από και για τον κόσμο των αγορών και του Χ.Α

Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από και για τον κόσμο των αγορών και του Χ.Α
ΔΤΡ: Στο -10,47% από την αρχή του έτους…

 • ΚΑΙ ΜΙΑ Αναγωγή του δείκτη χωρίς αναπροσαρμογές: Στις 758 μονάδες τώρα και στις… 1.500.000 (και βάλε) μονάδες στο υψηλό του. Για να μην ξεχνάμε για πιο πράγμα μιλάμε… 
 • ΓΙΑ ΔΕ ΤΙΣ πιθανότητες από τις 760 να πάει έστω στις 2000 μονάδες ούτε στον αιώνα τον άπαντα…
 • Απίστευτο, αλλά 100% αληθινό… 1.500.000 + βάλε μονάδες…  Για την ακρίβεια… 1.560.212 μονάδες τον Νοέμβριο του 2007.
ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Το πράσινο φως για την ψήφιση νομοσχεδίου που θα ικανοποιεί το αίτημα των ελληνικών τραπεζών για ευνοϊκότερη λογιστική αντιμετώπιση των ζημιών που θα εγγράψουν από διαγραφές και πωλήσεις «κόκκινων» δανείων, έδωσαν οι θεσμοί.
 • Η παράμετρος αυτή είναι πολύ κρίσιμη για την επιτυχή εκτέλεση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους κατά 40% έως το 2019, χωρίς να πληγεί σε μεγάλο βαθμό η κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Σημειώνεται ότι με βάση το σχέδιο δράσης των τεσσάρων συστημικών ομίλων που έχει εγρκίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), περίπου το 50% της επιδιωκώμενης προσαρμογής θα προέλθει από μεταβιβάσεις και διαγραφές δανείων.
 • Στο πλαίσιο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ζητήσει εδώ και μήνες να τους δοθεί η δυνατότητα να συμψηφίζουν σε βάθος 20ετίας με μελλοντικά κέρδη τις υποαξίες από το «κούρεμα» δανείων ή πώληση χαρτοφυλακίων σε τιμές κάτω του …κόστους.
Πρόκειται για μεταβιβάσεις δανείων σε τίμημα χαμηλότερο της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί για αυτά.
 • Με το ισχύον καθεστώς οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν τις υποαξίες που προέρχονται από τις προαναφερθείσες πηγές με την κερδοφορία της επόμενης 5ετίας, ενώ με την αλλαγή που προτείνεται ο χρόνος αυτός 4πλασιάζεται.
Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες να εμφανίσουν την απαιτούμενη κερδοφορία για τον συμψηφισμό των ζημιών.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να προβούν σε αυξήσεις κεφαλαίου τις οποίες θα καλύψει το Δημόσιο, προκαλώντας τη μείωση του ποσοστού των ιδιωτών μετόχων τους (dilution).
_______________

SPACE: Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται θετικές κατά 1.800 χιλ. € αποτυπώνοντας την στρατηγική προσπάθεια της εταιρίας να μετατρέπει την κερδοφορία της σε ρευστότητα.
 • Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά 1.316 χιλ. €. Αυτό συμβαίνει καθώς ο Όμιλος εξακολουθεί να διοχετεύει με τον ίδιο ρυθμό σημαντικό μέρος των ελεύθερων ταμειακών ροών του σε επενδύσεις.
 • Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται θετικές κατά 2.106 χιλ. € επιβεβαιώνοντας, την προσβασιμότητα του Ομίλου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την εμπιστοσύνη που δείχνουν αυτά στις επενδυτικές της επιλογές
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας στις 31.12.2016: Μανωλόπουλος ∆ημήτριος 30,341% Μπέλλος Παναγιώτης 16,931% ∆ροσινός Παρασκευάς 14,381% και ALPHA BANK A.E. 14,950%.

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,801 0,968 0,00
30 ημερών 0,710 0,968 14,43
3 μηνών 0,601 0,968 29,41
6 μηνών 0,601 0,968 27,54
12 μηνών 0,592 1,070 -6,38

ΒΟΟΚ VALUE: 2,1000 ευρώ — ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1,6100 ευρώ — ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: 0,8800 ευρώ…
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ είναι ότι το καλύτερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς…
ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗ κάτω από το μισό της Καθαρής θέσης… (P/BV 0,41)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ: 6,3…
ΣΤΑ ΜΕΙΟΝ: ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, μεγάλες αμοιβές στα μέλη του ΔΣ και τα δ/ντικά στελέχη…
________________

JUMBO: Καθαρές ταµειακές ροές α̟πό λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 114,81 εκατ. ευρώ από 145,94 εκατ ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 910,42 εκατ. ευρώ έναντι 915,59 εκατ. ευρώ την 30.06.2016 και αντι̟ροσω̟πεύουν το 73,64% του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων του Οµίλου. Η µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διανοµή έκτακτου και τακτικού µερίσµατος από την Εταιρεία.

JUMBO(2)- ∆είκτες Καθαρού δανεισµού: Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου ήταν υψηλότερα του συνολικού ̟ποσού των δανειακών υ̟ποχρεώσεων του, κατά 250,70 εκατ. ευρώ µε αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός. Την 30.06.2016 τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου ήταν υψηλότερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων του, κατά 250,36 εκατ. ευρώ µε συνέπεια ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός.
_______________

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΗΛ.ΖΑΧ.): 

Τα δεδομένα δεν άλλαξαν για τον Γενικό Δείκτη, καθώς κατόρθωσε κλείσιμο υψηλότερα των 642 μονάδων, που είναι η κύρια στήριξη και το “stop” στο “long”. Μια διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 625. Αντίστοιχα το 660 είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση θα δώσει συνέχιση στο 675.

 • Έκλεισε το “gap” που είχε αφήσει η συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης στις 647,72 – 648,88 μονάδες, όμως σήμερα δημιουργήθηκε νέο τεχνικό “χάσμα” στις 648,41 – 649,15 μονάδες.
 • Ο απλός ΚΜΟ των 30 ημερών στις 636 μονάδες και ο εκθετικός στις 640 μονάδες.
 • Ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών στις 600 μονάδες και ο εκθετικός στις 615 μονάδες.
Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,10% στις 1717,2 μονάδες), έκλεισε το “gap” της Τετάρτης μεταξύ 1731,22 και 1735,95 μονάδων, όμως δημιουργήθηκε νέο στις 1732,42 – 1734,72 μονάδες.

 • Ο απλός ΚΜΟ των 30 ημερών στις 1701 μονάδες και ο εκθετικός στις 1713 μονάδες. Ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών στις 1612 μονάδες και ο εκθετικός στις 1664 μονάδες.
 • Χάθηκαν οι 1719 μονάδες που ήταν κύρια στήριξη και το “stop” στο “long”, με την επόμενη στήριξη να “εμφανίζεται” στις 1685 μονάδες. Το 1775, σε κάθε περίπτωση, είναι κύρια αντίσταση.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ημερομηνίες για το έτος 2017… χορηγία της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

09 Μαρτίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
15 Μαρτίου 2017: Εκλογές στην Ολλανδία
20 Μαρτίου 2017: Eurogroup
31 Μαρτίου 2017: Ενεργοποίηση άρθρου για την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από Ε.Ε.
07 Απριλίου 2017: Eurogroup
21-23 Απρ.  2017: Εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον
23 Απριλίου 2017: 1ος γύρος Προεδρικών εκλογών στην Γαλλία
27 Απριλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
07 Μαΐου 2017: 2ος γύρος Προεδρικών εκλογών στη Γαλλία
22 Μαΐου 2017: Eurogroup
08 Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
15 Ιουνίου 2017: Eurogroup
23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody’s
17 Ιουλίου 2017: Λήξη ομολόγου 2 δισ. ευρώ
20 Ιουλίου 2017: Λήξη ομολόγου 4 δισ. ευρώ
20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P
18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch
07 Σεπτεμβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2017: Γερμανικές Εκλογές
26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ
13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody’s
14 Δεκεμβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Δ.Ν.

BREAKING NEWS