EΞΑΜΗΝΟ 2017 – Διυλιστήρια, Λιανικό Εμπόριο, τι συμβαίνει στη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και παραμένει ελκυστική η ΕΥΑΠΣ

EΞΑΜΗΝΟ 2017 – Διυλιστήρια, Λιανικό Εμπόριο, τι συμβαίνει στη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και παραμένει ελκυστική η ΕΥΑΠΣ
ΕΞΑΜΗΝΑ: Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και στην περίπτωση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών η ρήση αυτή σπάνια πέφτει έξω. Το καλό πρώτο εξάμηνο του 2016 διαδέχτηκε ένα εξίσου καλό δεύτερο εξάμηνο σφραγίζοντας ένα turnaround που είχε βάθος, ποιότητα και ουσία για τις εισηγμένες εταιρίες. Άρα τα κεκτημένα της περυσινής κερδοφορίας και το πλήθος των εταιριών που θα μείνουν σε κερδοφορία θα κρίνουν σε γενικές γραμμές αν έχει υπάρξει πρόοδος στην πορεία της φετινής χρήσης

Η οποία από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να ανεβάζει στροφές μετά το μέσον του δευτέρου τριμήνου. Για το Χρηματιστήριο η συνθήκη αυτή είναι αναγκαία τουλάχιστον για την διατήρηση των αποτιμήσεων καθώς έχουν πλέον προεξοφληθεί προσδοκίες που συνδέονται και με την κερδοφορία.

Πως κινούνται τα λειτουργικά και καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιριών από το ξεκίνημα της κρίσης (σε χιλ. ευρώ)……………..

EΞΑΜΗΝΟ 2017 – Λιανικό Εμπόριο: Ο Απρίλιος ήταν κατά γενική ομολογία κακός μήνας για τις εταιρίες του Λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, από το μέσον του Μαΐου και μετά και προς το τέλος του τριμήνου η ζήτηση βελτιώθηκε απόρροια και της επιτάχυνσης των κινήσεων για το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης. Στο σύνολο, το β’ τρίμηνο αναμένεται να έχει για τις εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα οριακά θετικό πρόσημο μεταβολής στον κύκλο εργασιών

EΞΑΜΗΝΟ 2017 – Διυλιστήρια: Τα περιθώρια διύλισης κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το περυσινό β’ τρίμηνο αλλά και με το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ η διακύμανση του πετρελαίου και των ισοτιμιών έναντι του δολαρίου λογιστικά θα έχουν μικρή αρνητική επίπτωση στα αποθέματα. Η απρόσκοπτη λειτουργία των δύο διυλιστηρίων και η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα προϊδεάζουν για ένα τρίμηνο υψηλής απόδοσης.

ΕΥΑΘ: Αποτιμάται σε 163,7 εκατ. ευρώ και 20% εφέτος… Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2016 στα 154,16 εκατ. ευρώ από 150,67 εκατ. ευρώ…

  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ – ΤΑΜΕΙΟΝ: 56,7 εκατ. από 51 εκατ. ευρώ…- ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ κατά 14,6 εκατ. ευρώ από ΘΕΤΙΚΕΣ 9,1 εκατ. ευρώ.
EYAΠΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  73,3 εκατ. από 73,05 εκατ. ευρώ  ΚΕΡΔΗ 2016: 12,46 εκατ. από  13,48 εκατ. ευρώ

  • ΕΒΙΤDA: 26,5 εκατ. από 25,34 εκατ. ευρώ… P/E: 12,8   P/Bv: 1,01   EV/EBITDA: 3,2(!!)
  • ΝΕΤDΕΒΤ/ΕΒΙΤDΑ: 0!  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0!
  • ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υγιέστατη επιχείρηση, με δυναμική και μέλλον… Δικαιολογεί άνετα ένα +30% στην κφση της…
  • !ΣΥΧΝΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: 
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες» σύμφωνα με τον Burton Malkiel:

     

  • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
  • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
  • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:.

1) Στη σημείωση Νο 2.2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων µε αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία και ο όμιλος να µην είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων. .

Στην ίδια σημείωση, περιγράφεται αναλυτικά το σχέδιο που έχει εκπονήσει η διοίκηση του ομίλου για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το θέμα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνουμε επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό…. (ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ)… .

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ(1): Αποτιμάται σε 1,78 εκατ. ευρώ (στο +10% χθες με 274 ευρώ στη τιμή των 0,1120 ευρώ με 2463 τμχ )… Με την καθαρή θέση της 4πλάσια… ΞΕΚΙΝΗΣΕ το 2017 στη τιμή των 0,2900 ευρώ και στο 0,1120 ευρώ τώρα… Τις πιο πολλές φορές δεν κάνει πράξη….

2016: Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 9,68 εκατ. ευρώ έναντι 9,41 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,9%). Η οριακή αύξηση οφείλεται στη σταθεροποίηση του ρυθμού εκτέλεσης τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση..

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 0,84 εκατ. ευρώ (κέρδη), έναντι 0,75 εκατ. ευρώ (κέρδη) της αντίστοιχης χρήσης του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα στην χρήση 2016 κατά ποσό 0,36 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 0,51 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2015.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ(2): Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε ζημίες προ φόρων ποσού 36.396 ευρώ έναντι ζημίων προ φόρων ποσού 953.283 ευρώ της προηγούμενης χρήσης περίπου. Η μείωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων οφείλεται στην βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων και στην μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται μειωμένα σε ποσοστό 3,66% λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν μείωση κατά 2,2 εκ. ευρώ (από 5,7 εκ. ευρώ το 2015 σε 3,3 εκ. ευρώ το 2016), λόγω της ταξινόμησης των ομολογιακών δανείων σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξαιτίας της μη κάλυψης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών κατά την 31/12/2016..

  • Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών


ΗμερομηνίαΤιμήΔιαφορά %ΌγκοςΑνώτερηΚατώτερηΑξίαΠράξειςΆνοιγμα
8 Αυγ 2017 0,112  9,80 2.463 0,112 0,111 274,54 7 0,112
7 Αυγ 2017 0,102  20,00 800 0,102 0,102 81,6 2 0,102
4 Αυγ 2017 0,085  -18,27 75 0,085 0,085 6,38 2 0,085
3 Αυγ 2017 0,104  0,00 0 0 0
2 Αυγ 2017 0,104  0,00 0 0 0
1 Αυγ 2017 0,104  0,00 0 0 0
31 Ιουλ 2017 0,104  0,00 0 0 0Δ.Ν.

BREAKING NEWS