ΝΗΡΕΑΣ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα (;) από τον απολογισμό του 6μηνου

ΝΗΡΕΑΣ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα (;) από τον απολογισμό του 6μηνου
ΝΗΡΕΑΣ: Οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 102,0 εκ. έναντι € 95,4 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 6,6 εκ. ή 6,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής. 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου προ φόρων παρουσίασαν ζηµίες ποσού € (1,9) εκ.  έναντι  ζηµίας  ποσού € (7,6) εκ.


ΝΗΡΕΑΣ(1): Το EBITDA του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του 2017 ανήλθαν σε κέρδη € 5,3 εκ. έναντι ζηµίες € (1,0) εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η µεταβολή στο EBITDA κατά € 6,3 εκ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης των νωπών ψαριών λαβρακίου, τσιπούρας και µεταποιηµένων σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.


NHΡΕΑΣ(2): Ζημίες 6μηνου 2,6 εκατ. έναντι ζημιών 6,58 εκατ. ευρώ το 2016. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 129.488.278 από 132.122.137… Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 145,9 εκατ. ευρώ… 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 23,5 εκατ. ευρώ.. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15,7 εκατ. ευρώ… ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:153,7 εκατ. ευρώ και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,19.


ΝΗΡΕΑΣ(3): Ελεύθερες Ταμειακές ροές +7,8 εκατ. ευρώ… Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανερχόταν  σε 1.212 άτοµα (1.183 άτοµα πέρυσι). ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 87,44 εκατ. ευρώ και  p/bv 0,68
Δ.Ν.

BREAKING NEWS