Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (13 Νοεμβρίου 2017)

Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (13 Νοεμβρίου 2017)
 • ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13 Νοεμβρίου: Motor oil    14 Νοεμβρίου: ΟΠΑΠ   15 Νοεμβρίου: Μυτιληναίος  16 Νοεμβρίου: Eurobank

17 Νοεμβρίου: GrivaliaProperties  21 Νοεμβρίου: Φουρλής  22 Νοεμβρίου: Εθνική Τράπεζα

27 Νοεμβρίου: Ελληνικά Χρηματιστήρια  29 Νοεμβρίου: Lamda Development  30 Νοεμβρίου: Folli – FollieGroup

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ @1,3000 ευρώ: AΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 112,8 εκατ. ευρώ και Ίδια κεφάλαια: 65,8 εκατ. ευρώ από 60,65 εκατ. ευρώ.


Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 85,3 εκατ., έναντι Ευρώ 8,255 εκατ. το ίδιο διάστημα το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,33%.

 ΤαEBITDA ανήλθαν σε Ευρώ 1,16 εκατ. αυξημένα κατά 40% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο
EBITDA της ίδιας περιόδου το 2016, Ευρώ 10,12 εκατ. ευρώ.

 Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,14 εκατ. ευρώ έναντι Ευρώ 1,15 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 347%, περίπου.

 Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν, 2.892 άτομα (2.859 την αντίστοιχη περίοδο του 2016), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%.

 • Ο πιστωτικός κίνδυνος αναλύεται ως κάτωθι: (ποσά σε χιλ. Ευρώ)
30/6/2017   31/12/2016
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.254      12.182
Εμπορικές απαιτήσεις                         110.851   102.270
Λοιπές απαιτήσεις                                  17.619      10.421
Λοιπά μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία                                 278           277
ΣΥΝΟΛΟ                                               133.002    125.150

Ο μέσος όρος προσωπικού για την περίοδο 01/01/2017 έως 30/06/2017 ανέρχεται σε 2.747 για την Εταιρεία και 2.892 για τον Όμιλο (01/01/2016 έως 30/06/2016: 2.720 για την Εταιρεία και 2.859 για τον Όμιλο).

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 144,04 εκατ. από 144,9 εκατ. ευρώ. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 2,46 εκατ. ευρώ από αρνητικές 5,2 εκατ. το 2016…Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0589 από 0,0128 ευρώ

 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 12Μ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 1,260 1,350 -4,41
30 ημερών 1,260 1,480 -12,75
3 μηνών 1,260 1,600 -16,67
6 μηνών 0,900 1,650 44,44
12 μηνών 0,549 1,650 106,68
……………

ΚAΡΑΤΖΗΣ@5,1000 ευρώ: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 35,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, στα ΤΑΜΕΙΑ 20,3 εκατ., ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ θετικές 0,7 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 6μηνου 4,56 εκατ. ευρώ (από Κ 4,48 εκατ. το 2016),

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ 49 εκατ. (από 43,4 εκατ.), ΕΒΙTDA κέρδη € 10,2 εκατ. έναντι κερδών € 10 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 113,81 εκατ. από 110,3 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 74,9 εκατ. ευρώ και υποφέρει από χρόνια ανυπαρξία εμπορευσιμότητας.
 • ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ: Και σας απαντούμε… απελευθερωθείτε σταδιακά, όταν βρίσκετε την ευκαιρία…
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 12Μ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 5,100 5,120 0,39
30 ημερών 4,910 5,750 -9,73
3 μηνών 4,910 6,100 -15,70
6 μηνών 4,910 6,100 -5,90
12 μηνών 3,700 6,100 32,47
……………….

ΠΛΑΙΣΙΟ@3,8400 ευρώΕμφανή τα πρώτα σημάδια συσσώρευσης στα επίπεδα των 3,8000 ευρώ με την Eurobank Equities να δίνει τιμή στόχου τα 6,0000 ευρώ. Κ/φση 84,77 εκατ. στη τιμή των 3,8400 ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 12Μ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 3,720 3,910 1,32
30 ημερών 3,590 4,070 -4,71
3 μηνών 3,590 4,500 -12,53
6 μηνών 3,590 4,810 -3,52
12 μηνών 3,300 4,810 -1,03


 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 15 εκατ. μέχρι 50 εκατ. ευρώ)
ΛΟΥΛΗ@2,0000 ευρώ: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 90,26 εκατ. ευρώ από 90,38 εκατ. ευρώ, με την κ/φση στα 34,2 εκατ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 39,63 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 6Μ 1,08 εκατ. από 0,83 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 4,58 εκατ. από 4,8 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 45,13 εκατ. από 48,9 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 8,08 εκατ. ευρώ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 31,22 εκατ.ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 16,32 εκατ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,6 εκατ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 1,870 2,070 -4,76
30 ημερών 1,870 2,250 -7,41
3 μηνών 1,700 2,640 -16,67
6 μηνών 1,700 2,941 -6,84
12 μηνών 1,304 2,941 29,95
…………………….

ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ@1,2900 ευρώ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 64,63 εκατ. ευρώ από 58,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,79%.

 • Τα (EBITDA) έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,64% έναντι των 4,26 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2016.
 •  Τα κέρδη ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ και +26,87% έναντι των 2,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 50 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 15,8 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στα 34,5 εκατ. ευρώ…
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 12Μ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμή
Δ.Ν.

BREAKING NEWS