ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΗΣ AUTOHELLAS - ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΗ

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΗΣ AUTOHELLAS - ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΗ

AUTOHELLAS: Η απογείωση της Aegean Airlines την έχει βοηθήσει αρκετά. Με το 10,5% της AΡΑΙΓ στη κατοχή της και με τις συνέργιες να δείχνουν θετικές προσεχώς...

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas ανήλθε στα 117,5 εκατ. έναντι 116,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,80%.

Η ενδυνάμωση του τουρισμού κατά το προηγούμενο εξάμηνο συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και κάλυψε εξ' ολοκλήρου την κάμψη της ζήτησης των εταιρικών μισθώσεων που εξαρτώνται από την εσωτερική ζήτηση.

9μηνο 2013: Σύνολον ενεργητικού 403,3 εκατ. ευρώ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 239,3 εκατ., άυλα περιουσιακά στοιχεία 1 εκατ., αποθέματα 1,3 εκατ. ευρώ.

ΣΕ 23,55 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από πελάτες (έναντι των 22,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) και στο ταμείο 78,6 εκατ. ευρώ.

ΟΤΟΕΛ: Στα 254,3 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της από 280 εκατ. ευρώ. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 49 εκατ. - προβλέψεις καιλοιπές μακροπρόθεσμες 23,8 εκατ.  Βραχυπρόθεσμες δανειακές 133,4 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 48 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 149 εκατ. από 136,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012.  Κέρδη 6,9 εκατ. από 8,6 εκατ. πωλήσεις 117,5 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA σε 56.9 εκατ. ευρώ.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες θετικές κατά 16,6 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί θετικές κατά 28,9 εκατ. ευρώ.Με τον δείκτη P/BV στο 0,63 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,56.

ΟΤΟΕΛ(Ι): Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 29,7 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ και των δ/ντικών της στελεχών στο 9μηνο κατέβαλε το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 622 ατόμων έναντι 606 πέρυσι.

Αποτιμάται σε 94,5 εκατ. ευρώ με την τιμή στα 7,8000 ευρώ, με ελάχιστο - μέγιστο 2013 στα 3,8600 - 8,2600 ευρώ.

  • Στη 4ετία έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 2,2200 και 8,2600 ευρώ με μέσο όρο τα 4,3200 ευρώ και στο +102%. Με λογιστική αξία στα 12,3000 ευρώ.

ΜΟΗ: Καθαρά κέρδη 17 εκατ. θα ανακοινώσει στο τρίτο τρίμηνο ο όμιλος προβλέπει η Πειραιώς Sec, σε χθεσινή έκθεση στην οποία διατηρεί την τιμή-στόχο στα 9,4000 και την σύσταση σε "ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ".

Συγκεκριμένα η ΑΧΕ αναμένει ότι τα καθαρά κέρδη θα μειωθούν κατά 68% στα 17 εκατ. Ως γνωστόν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 είχε εμφανίσει ζημίες 32 εκατ. ευρώ.

ΟΙ αναλυτές της εκτιμούν ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 70 εκατ., ήτοι χαμηλότερα κατά 36% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Όσον αφορά το εννεάμηνο του 2013, η Πειραιώς Sec προβλέπει καθαρές ζημίες 14 εκατ. έναντι καθαρών κερδών 82 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Η Motor Oil θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 27 Νοεμβρίου.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS