ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η εικόνα της σε αριθμούς- Στο 1 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση...

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η εικόνα της σε αριθμούς- Στο 1 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση...
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.106.025 (30.6.2016) από 5.327.729 (31.12.2015) . Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2,61 εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3,65 εκατ. ευρώ… Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 98.225 ευρώ…

ΖΗΜΙΕΣ (6Μ) 1,18 εκατ. ευρώ… Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -726.202 ευρώ και Κύκλος εργασιών 2,63 εκατ. ευρώ από 3,15 εκατ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 215 χιλ. ευρώ, Συναλλαγές και αμοιβές δ/ντικων στελεχών και μελών της διοίκησης 18 χιλ. ευρώ… Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30ή Ιουνίου 2016 για την εταιρεία είναι 163 άτομα, ενώ την 30ή Ιουνίου 2015 ήταν 158 άτομα.

ΜΤΧ-ΤΑΜΠΛΟ: Ξεκίνησε εφέτος από τα 0,0080 ευρώ και τώρα στα 0,0430 ευρώ και άπρακτη στις 25 από τις 35 μέχρι τώρα συνεδριάσεις του 2017…Στο -97% (!) στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010: 1,4300 ευρώ)… Αποτιμάται σε 1,03 εκατ. ευρώ…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS