ΝΑΚΑΣ: Και...ιδιοκτήτρια πολλών ακινήτων (χαμηλή κφση, εξαιρετικοί δείκτες)

ΝΑΚΑΣ: Και...ιδιοκτήτρια πολλών ακινήτων (χαμηλή κφση, εξαιρετικοί δείκτες)
Η ΝΑΚΑΣ είναι ιδιοκτήτρια αρκετών ακινήτων… ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ναυαρίνου 13 Αθήνα, εκτάσεως 156,14 τ.μ. εμπορικής αξίας €545 χιλ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 5 ορόφων 880 τ.μ., εμπορικής αναπόσβεστης αξίας €990 χιλ.

2.Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Μαυρομιχάλη 22, Αθήνα εκτάσεως 128,50 τ.μ. εμπορικής αξίας €445 χιλ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 3 ορόφων 495 τ.μ. εμπορικής αναπόσβεστης αξίας €384 χιλ.

3.Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ιπποκράτους 41, Αθήνα, εκτάσεως 264,60 τ.μ. εμπορικής αξίας €920 χιλ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 7 ορόφων 1.275 τ.μ. εμπορικής αναπόσβεστης αξίας €1,36 εκ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

4.Δύο γραφεία της εταιρείας επί του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 11, εκτάσεως 80 τ.μ. αναπόσβεστης εμπορικής αξίας €70 χιλ. Η εμπορική αξία της αναλογίας του οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των €45 χιλ.

5.Οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του Δήμου Παιανίας, εκτάσεως 18.183 τ.μ. εμπορικής αξίας €1,46 εκ. Επί του οικοπέδου ανεγέρθη κτίριο γραφείων και αποθηκευτικών χώρων 4.888,43 τ.μ. αναπόσβεστης εμπορικής αξίας €2,78 εκ.

6.Ένα διαμέρισμα γραφείων, 5ου ορόφου, επιφάνειας 70 τ.μ. και μία αποθήκη, 7ου ορόφου επιφανείας 5,10 τ.μ. επί της οδού Ιπποκράτους 39, Αθήνα, με αναλογία οικοπέδου 13,30 τ.μ., εμπορικής αξίας €90 χιλ και αξίας διαμερίσματος €71 χιλ.

7.Ένα ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας 15,70 τ.μ. με πατάρι επιφάνειας 10 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, με αναλογία οικοπέδου 4,72 τ.μ. συνολικής εμπορικής αξίας €265 χιλ.

8.Ένα ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας 28,10 τ.μ. με πατάρι επιφάνειας 25 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, με αναλογία οικοπέδου 5,40 τ.μ. συνολικής εμπορικής αξίας €181χιλ.

9.Ένα ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας 16,79 τ.μ. επί της οδού Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, με αναλογία οικοπέδου 4,72 τ.μ. συνολικής εμπορικής αξίας €365 χιλ. περίπου.

10.Ένα ισόγειο κατάστημα, επί της οδού Πλαστήρα 19, Θεσσαλονίκη, επιφανείας 204,85 τ.μ., με πατάρι επιφανείας 117,86 τ.μ, εμπορικής αναπόσβεστης αξίας €669 χιλ. με αναλογία οικοπέδου εμπορικής αξίας €200 χιλ.

11.Μία υπόγεια αποθήκη επί της οδού Πλαστήρα 19, Θεσσαλονίκη, επιφανείας 217,11 τ.μ., εμπορικής αναπόσβεστης αξίας €83 χιλ. με αναλογία οικοπέδου εμπορικής αξίας €80 χιλ.
  • Επί ενός ακινήτου της εταιρείας έχει παραχωρηθεί προσημείωση υποθήκης συνολικού ποσού €3,4 εκ. Τα υπόλοιπα ακίνητα είναι απαλλαγμένα από κάθε βάρος κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.
__________

NAKΑΣ: Αποτιμάται σε 5,26 εκατ. ευρώ (+0,64% την Παρασκευή στα 0,8320 ευρώ με τζίρο…110 ευρώ ενώ εφέτος έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 0,6000 και 0,9000 ευρώ στο +1,34% (τιμή 30.12.2016 στα 0,08190 ευρώ) με συναλλαγές 47240 τμχ αξίας περί τα 37,6 χιλ. ευρώ συνολικά… Η ΒΟΟΚ VALUE στα… 2,8600 ευρώ από την οποία απέχει 250%.
  • Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας  17,92 εκατ. ευρώ και P/bv 0,29 (εξαιρετικό)
  • ΣΤΗΝ ΜΚΕ εμφανίζει οριακή άνοδο 0,85% με την τιμή του στις 23 ΑΠΡ 2010 στα 0,8250 ευρώ (ΚΙΝΗΣΗ στο εύρος 0,2450(!) όπου αποτιμόταν σε 1,55 εκατ. ευρώ με 1,3300 ευρώ).
ΝΑΚΑΣ(1): Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.792.000 + Βραχυπρόθεσμες  1.424.200 – Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.622.723 ευρώ = ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2,59 εκατ. ευρώ και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 0,15 (εξαιρετικά εξαιρετικός)… Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 1,35 εκατ. ευρώ…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS