ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΛΟΥΛΗΣ, ΕΥΠΙΚ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Πολλά εν ολίγοις - μεγέθη και δείκτες κλειδιά...

ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΛΟΥΛΗΣ, ΕΥΠΙΚ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Πολλά εν ολίγοις - μεγέθη και δείκτες κλειδιά...
ΙΝΤΡΑΚΑΤ- απάντηση: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρείας: 49.235.860. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 84,5 εκατ. ευρώ – EBITDA: 12,4 εκατ. ευρώ.- ΖΗΜΙΕΣ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ (-5,5 εκατ)… ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 15,35εκατ. ευρώ.

  • P/bv 0,31  NETDEBT/EBITDA: 6,8  EV/EBITDA: 8,4
  • P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟ  και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ.: 1,71
ΛΟΥΛΗ: Καθαρά Κέρδη 2,85 εκατ. από  0,58 εκατ. το 2015 και το ποσοστό επί των πωλήσεων από 0,55% σε 2,81% το 2016…

  • Ο Συνολικός Καθαρός ∆ανεισμός ανήλθε σε  28,18 εκατ. έναντι  29,86 εκατ. την 31η ∆εκεμβρίου 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,63%…
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90,4 εκατ. ∆ανειακές Υποχρεώσεις  34,2 εκατ. ευρώ ΚΕΡΔΗ: 2,78 εκατ. από 625 χιλ. ευρώ… ΕΒΙΤDA:  11,23 εκατ. ευρώ από 9,17 εκατ. ευρώ.

ΛΟΥΛΗ(1): ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 2,9 εκατ. περίπου από 4,8 εκατ. ευρώ… Tαμειακά ∆ιαθέσιμα 6.087.837. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 37,7 εκατ. ευρώ με τιμή μτχ στα 2,2000 ευρώ… Και +45,7% το 2017…

  • P/E: 13  EV/EBITDA: 5,8  NΕΤDEBT/EBITDA: 2,5  P/BV: 0,42
ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Με ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ στις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ που από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 68,1 εκατ.ευρώ γύρισαν σε ΘΕΤΙΚΕΣ 33 εκατ. ευρώ. Κάτι ιδιαίτερα θετικό…ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΗ ΟΜΩΣ… Καθαρές ζημιές -2.31 εκατ. ευρώ από -9,9 εκατ. ευρώ…

  • ΕΒΙTDA: (Προσαρμοσμένο EBITDA) 32,12 εκατ. από 23 εκατ. ευρώ. Μείον πρόβλεψη προστίμου επιτροπής ανταγωνισμού (σημ. 27) (4.300) –  (EBITDA) 27,82 εκατ. ευρώ από 23 εκατ.
  • NETDEBT/EBITDA: 2,5  EV/EBITDA: 4,5 (πολύ καλό)  P/BV: 0,22 (πολύ καλό).
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 95,1 εκατ. ευρώ από  79,7 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 26 εκατ. από 15,64 εκατ. ευρώ…

  • Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,5339 από  0,4072. ΚΕΡΔΗ: 14,68 εκατ. ευρώ από 11,20 εκατ. το 2015…
  • Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2,78 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός του προσωπικού 1.035 άτομα από 901. Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,1000 ευρώ
ΕΥΠΙΚ: Αποτιμάται σε 86,9 εκατ. ευρώ (+15,22% στα 2,6500 ευρώ σε υψηλά 11 ετών)  με P/e 5,9 μερισματική απόδοση 3%, P/BV 0,92… Στο +60%… το 2017  και +480% στη ΜΑΥΡΗ 7ετία(!!)…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS