ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα...

ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα...
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Στην κερδοφορία της το 2016 είχαμε έκτακτες ζημίες (όχι επαναλαμβανόμενες)  περί το 1,2 εκατ. ευρώ. Και εφέτος τα κέρδη (2,63 εκατ. το 2016) τρέχουν περί το +50%… Επιστρέφει 8 σεντς ανά μετοχή…

 • Με άνοδο 5% στα 1,4700 ευρώ και συναλλαγές 24391 τμχ χθες, μία τιμή που είχε να την δει από τις 29 ΜΑΙΟΥ 2007…
 • Ξεκίνησε εφέτος από τα 0,8970 και +64%…  Και στο +220% στην ΜΚΕ (με τιμή 23.4.2010 στα.. 0,4600 ευρώ)…
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Καθαρός δανεισμός 14.751.026 και Ίδια κεφάλαια 49.587.373 ευρώ… Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης από μισθοδοσία και από κέρδη χρήσεως 1.025.850 ευρώ. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 39,3 εκατ. ευρώ… P/BV 0,78, ΔΔΜ 0,30… ΝΕΤ DEBT/EBITDA 2,5.

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 113,5 εκ. ευρώ έναντι 104,8 εκ. ευρώ το 2015 σημειώνοντας αύξηση 8,31 %…
 • Τα EBITDA ανήλθαν σε 5,89 εκ. ευρώ από 5,72 εκ. ευρώ του 2015 (+2,83%).
 • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 2.145.945 ευρώ, ήτοι αύξηση ποσοστού 4,52%. ΚΕΡΔΗ: 2.632.818 από 2.711.168 ευρώ…
 • Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε € ) 0,0985 από 0,1014…
 • Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 1.512.967 (1.572.551).
 • Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (470.710) (2.222.444)
INTΡΑΚΑΤ: Αποτιμάται σε 14,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,6260 τώρα… ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016…

 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49,2 εκατ. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 14,04 εκατ.
 • Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 54,76 εκατ. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 43,8 εκατ… ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 84,5 εκατ. ευρώ
ΙΝΚΑΤ: Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  8,25 εκατ. ευρώ… Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες -16,1 εκατ. ευρώ. Ζηµιές-5,25 εκατ. ευρώ και EBITDA:  12,38 εκατ. ευρώ

 • P/bv 0,295    NETDEBT/EBITDA: 6,8   EV/EBITDA: 8,5  P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΑΤΟ  και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛ.: 1,71
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πωλήσεις (+16,3%) ανήλθαν σε €93,2 εκατ. Το ΕΒΙTDA €5,6 εκατ. έναντι €5,3 εκατ. το 2015 (+5,8%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €2,4 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. το 2015, ενώ τα κέρδη σε €1,3 εκατ. έναντι €0,6 εκατ.

 • Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί µε €640.000 από αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακίνητων του Οµίλου και από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού €918.000 εκ των οποίων €266.000 αφορούν την εταιρία Μαρινόπουλος.
ΠΕΤΡΟ: Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός παρέµεινε σχεδόν σταθερός στα €22,6 εκατ. ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός ανήλθε στα €9,8 εκατ. από €4,1 εκατ. Τα µετρητά και ισοδύναµα είναι €12,7 εκ. από 18,6 εκατ.. στις 31.12.2015.

 • Τα ίδια κεφάλαια είναι €29 εκατ. από €30,8 εκατ. το 2015. H µείωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, παρά την κερδοφορία της χρήσεως, οφείλεται κυρίως στην επανεκτίµηση της αξίας των
  ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων που είχαν µείωση €2,3 εκατ. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 37 εκατ. ευρώ…Δ.Ν.

BREAKING NEWS