ΑΠΥΘΜΕΝΗ η ασχετοσύνη στον ευρύτερο επενδυτικό κύκλο του ΧΑ - ιστορίες χρηματιστηριακής τρέλας

ΑΠΥΘΜΕΝΗ η ασχετοσύνη στον ευρύτερο επενδυτικό κύκλο του ΧΑ - ιστορίες χρηματιστηριακής τρέλας
ΒΟΣΥΣ: Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου για την χρήση 2016 διαµορφώθηκε στα 19.600
χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,38% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2015 (15.886 χιλ.
Ευρώ).

Τα (EBITDA) διαµορφώθηκαν στις 1.200 χιλ. Ευρώ (603 χιλ. Ευρώ το 2015), ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν κέρδη ύψους 743 χιλ. Ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 18 χιλ. Ευρώ το 2015).

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,15 από 0,23 Ίδια κεφάλαια (Α) 14.293 από 13.249 χιλ. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.730 χιλ.  Συνολικός ∆ανεισµός (Α) 2.154 χιλ. από 3.057

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 1,180 1,180 0,00
30 ημερών 1,180 1,500 -16,90
3 μηνών 0,910 1,500 29,67
6 μηνών 0,891 1,500 -11,94
12 μηνών 0,891 1,750 -7,09
…..

ΒΟΣΥΣ(1): ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοναδικό φαινόμενο και αυτό φαίνεται από τον πίνακα που σας παραθέτουμε ( Euro2day.gr) – ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ…. Με κ/φση 7,5 εκατ. ευρώ… στη τιμή των 1,1800 ευρώ…

ΑΠΥΘΜΕΝΗ βλέπετε η ασχετοσύνη στον ευρύτερο επενδυτικό κύκλο..............……

Δ.Ν.

BREAKING NEWS