Χ.Α: Πως υπολογίζεται η τιμή ανοίγματος του δείκτη που απεικονίζεται στα ιστορικά διαγράμματα

Χ.Α: Πως υπολογίζεται η τιμή ανοίγματος του δείκτη που απεικονίζεται στα ιστορικά διαγράμματα
Υπολογισμός τιμής ανοίγματος δείκτη: 

Οι δείκτες υπολογίζονται ανά σταθερά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης... 

Εν τούτοις, οι πρώτες τιμές ενός δείκτη μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την κατάσταση της αγοράς, λόγω του ότι κάποιες μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη μπορεί να μην έχουν ακόμα πράξεις, και οι προ του ανοίγματος τιμές που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές από την πραγματική τιμή ανοίγματός τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια παραπλανητική εικόνα της τιμής του δείκτη.

  • Για αυτόν το λόγο, η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στα ιστορικά διαγράμματα υπολογίζεται ως εξής:

Για όλες τις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη, αν μια μετοχή έχει πράξεις κατά τα πρώτα πέντε λεπτά της συνεδρίασης, η τιμή της πρώτης πράξης κρατιέται ως τιμή ανοίγματος.

  • Για τις μετοχές που δεν έχουν πράξεις κατά τα πρώτα (5) λεπτά, κρατιέται η αναπροσαρμοσμένη τιμή προηγούμενου κλεισίματος.
  • Η τιμή ανοίγματος του δείκτη υπολογίζεται με τον συνήθη τύπο, αθροίζοντας τις σταθμισμένες τιμές των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη και διαιρώντας το άθροισμα με τη βάση υπολογισμού του δείκτη.
Η τιμή που υπολογίζεται έτσι χρησιμεύει αποκλειστικά για την απεικόνιση των ιστορικών διαγραμμάτων και δεν συνιστά επίσημο δεδομένο, ούτε είναι διαθέσιμο στα συστήματα και τα προϊόντα της ΕΧΑΕ για διάθεση ή επεξεργασία.

ΒΑΣ.ΠΑΠ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS