Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017
S&P 500
2.469,91
-0,11%
FTSE 100
7.377,73
-1,01%
DAX
12.208,95
-0,25%
Nikkei 225
19.989,08
0,07%
ATHEN
849,07
0,37%
  • 23:57 - Πως το δημόσιο χάρισε 144 εκατ στους επενδυτές και 30 εκατ στις ελληνικές τράπεζες με την αγορά του 5ετούς 2019 στο 3,15%;
  • 23:56 - Η General Electric οδήγησε σε πτώση 0,26% τον Dow – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq
  • 23:55 - Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα ζητά ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη
  • 23:54 - Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές ομολόγων μετά από απομόνωση 3 ετών - Τί λέει ο διεθνής Τύπος
  • 23:53 - Πτώση 28,5% στα κέρδη της Alphabet το β΄ 3μηνο 2017, στα 3,5 δισ. δολάρια – Στα 26 δισ. τα έσοδα
 

Alpha + Πειραιώς: Οι τελευταίες ΑΜΚ (2013-2014-2015) τα ποσά που αντλήθηκαν και οι αποτιμήσεις ...

PIRAEUS BANK Οι τελευταίες ΑΜΚ (2013-2014-2015)  ΣΥΝΟΛΟ 14,82 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 

2015 Aντλήθηκαν υπό της Τραπέζης κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 4,64 δισ. ευρώ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση 8.672.163.482 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, καθώς και με την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 4.641.649.044,60. Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 130.914.688,25 και καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε € 4.510.734.356,35.

Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε χώρα την 02.12.2015. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την 03.12.2015 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 8.672.163.482 νέων μετοχών. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 08.12.2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ


2014 Aντλήθηκαν υπό της Τραπέζης κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 1,75 δισ. ευρώ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή.

2013 Aντλήθηκαν υπό της Τραπέζης κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 8,43 δισ. ευρώ

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση 4.958.235.294 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 8.428.999.999,80. Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 263.309.514,37 και καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε € 8.165.690.485,43

Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε χώρα στις 28.06.2013. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την 01.07.2013 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.958.235.294 νέων μετοχών. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 03.07.2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων (Ποσά σε €) Διατεθέντα κεφάλαια έως 30.06.2013 (Ποσά σε €) Υπόλοιπο κεφαλαίων κατά την 30.06.2013 προς διάθεση (Ποσά σε €) 1. Ενίσχυση Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8.165.690.485,43 8.165.690.485,43 – 2. Έξοδα έκδοσης 263.309.514,37 263.309.514,37 – Σύνολο 8.428.999.999,80 8.428.999.999,80


ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 1,85 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

______________

ALPHA BANK – Οι τελευταίες ΑΜΚ (2013-2014-2015) ΣΥΝΟΛΟ 8,33 δισ. ευρώ

ALPHA BANK – 8,33 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

2015 Aντλήθηκαν υπό της Τραπέζης κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 2.563.000.000.

Συγκεκριµένα το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αυξήθηκε, δια καταβολής µετρητών, κατά το ποσό των Ευρώ 232.825.375,80 και δια κεφαλαιοποιήσεως χρηµατικών απαιτήσεων κατά το ποσό Ευρώ 151.624.624,2 µε την έκδοση και διανοµή 1.281.500.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά δικαιώµατος ψήφου, άϋλων µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 εκάστης και Ευρώ 2,00, αντιστοίχως.

2014 Aντλήθηκαν υπό της Τραπέζης κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 1.200.000.000.

T0 μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αυξήθηκε, δια καταβολής μετρητών, κατά το ποσό των Ευρώ 553.846.153,80, με την έκδοση και διανομή 1.846.153.846 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων μετοχών, ονομα- στικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 εκάστης και Ευρώ 0,65, αντιστοίχως. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ποσού Ευρώ 646.153.846,10, πιστώθηκε στο λο- γαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2013 Aντλήθηκαν υπό της Τραπέζης κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 4.571.000.000.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων Διατεθέντα Κεφάλαια έως 31.12.2013 Υπόλοιπο κεφαλαίων κατά την 31.12.2013 προς διάθεση Ενίσχυση δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας 4.571.000.000,16 4.571.000.000,16 – Έξοδα έκδοσης νέων μετοχών (221.389.013,43) (221.389.013,43) – Σύνολο 4.349.610.986,73 4.349.610.986,73

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 2,95 ΔΙΣ ΕΥΡΩΤελευταία τροποποίηση στις 27/01/2017 - 00:32
Για να μπορείτε να σχολιάζετε πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης και να κάνετε Login
Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε login Δημιουργία λογαριασμού

BREAKING NEWS