Ευρωπαική Πίστη και ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Βίοι χαρακτηριστικά αντίθετοι...

Ευρωπαική Πίστη και ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Βίοι χαρακτηριστικά αντίθετοι...
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ: 15,45 εκατ. από 15,44 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 11,8 εκατ. από 13,7 εκατ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 84,7 εκατ. από 79,7 εκατ. ευρώ… ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ υποχρεώσεις: 20,6 εκατ. από 23,6 εκατ. ευρώ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: -ΜΗΔΕΝ-  {με στοιχεία εξαμήνου..)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 16,7 εκατ. από 15,16 εκατ. ευρώ.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 3,275 εκατ. από 6,754 εκατ.
ΚΕΡΔΗ: 3,97 εκατ. από 3,43 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΤΧ: 0,1443 ευρώ από 0,1248 ευρώ… ΕΒΙΤDA: Ν/Α

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 615.000 ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 982 έναντι των 832 ατόμων του 2015.

Η εταιρεία αποτιμάται σε 61,9 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,2500 ευρώ. Ξεκίνησε το 2017 στα 1,9700 ευρώ. Στο+309% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010 στα 0,5500 ευρώ στο εύρος των 0,2910 με 2,3000 ευρώ)…  PRICE/Book value: 0,73  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ  P/E: 15,5 (οπωσδήποτε μονοψήφιος για το σύνολο της χρήσης)


ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Επενδύσεις σε ακίνητα: 15,86 εκατ. από 14,88 εκατ. ευρώ. Αποθέματα:  13,64 εκατ. από 13,74 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 102,42 εκατ. από 95,74 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 56,64 εκατ. από 58,86 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 55,63 εκατ. από 44,38 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 52,45 εκατ. από 59,28 εκατ. ευρώ. {Στοιχεία 6μηνου}

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 16,39 εκατ. από 16,59 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: ΕΚΡΟΕΣ 13,44 εκατ. από ΕΚΡΟΕΣ 10,95 εκατ. ευρώ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 95,58 εκατ. από 68,13 εκατ. ευρώ.
ΚΕΡΔΗ: 39 χιλ. ευρώ από ζημίες 131.285 ευρώ. ΕΒΙΤDA: 8,15 εκατ. από 7 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 559 χιλ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 438 άτομα από 391 .

Η εταιρεία αποτιμάται σε 9,19 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,3970  ευρώ. Ξεκίνησε το 2017 στα 0,4190 ευρώ. Στο -75,79% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010 στα 1,6400 ευρώ στο εύρος των 0,2200 με1,7400 ευρώ)… PRICE/Book value: 0,16 (πολύ καλό) ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,62 (αρχίζει και ξεφεύγει)  P/E: –  EV/EBITDA: 12,5 (6μήνου) αρκετά καλό.

Η εταιρεία εµπίπτει σε αυτεπάγγελτη έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού σε διαγωνισµούς δηµοπράτησης δηµοσίων έργων υποδοµών για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 Ν.3959/2011 (ή και του προϊσχύοντος άρθρου 1 Ν.703/1977) περί “Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού” και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δ.Ν.

BREAKING NEWS