Με 44,022% στη Forthnet η Emirates International Telecommunications

Με 44,022% στη Forthnet η Emirates International Telecommunications
Μετά από το reverse split
Στο 44,022%, από 40,0714% διαμορφώνεται το ποσοστό της Emirates International Telecommunications LLC (EITL) στη Forthnet.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Forthnet προς το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έλαβε ενημέρωση από την EITL στην οποία αναφέρεται ότι το ποσοστό ποσοστού του έμμεσου ελέγχου της επί των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet διαμορφώθηκε από 40,0714% που αντιστοιχεί σε 62.283.454 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές -προ του reverse split με αναλογία 12 παλαιές μετοχές προς μία νέα που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Forthnet την 23.08.2012, κατόπιν του οποίου μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Forthnet από 155.431.324 σε 12.952.610, κατ’ αναλογία, δε, και ο ως άνω αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα η EITL μέσω του άμεσου μετόχου, Forgendo Limited, στη Forthnet), σε 44,022% που αντιστοιχεί σε 5.701.939 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές (μετά reverse split) της Forthnet.
Η Emirates International Telecommunications ελέγχει έμμεσα το 44,022% της Forthnet μέσω των εταιρειών:
α) Emirates International Telecommunications (Malta) Limited (EITML),
β) GO Plc,
γ) Forgendo Limited, η οποία κατέχει άμεσα 5.345.939 μετοχές στη Forthnet και έμμεσα (μέσω της Giradena Limited) 356.000 μετοχές στη Forthnet, συνολικά, δε, (άμεσα και έμμεσα) κατέχει 5.701.939 μετοχές στη Forthnet και
δ) Giradena Limited, η οποία απέκτησε την 19.12.2013 και κατέχει, μέσω θεματοφύλακα, 356.000 μετοχές στη Forthnet, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,75% του συνόλου των μετοχών της Forthnet.
Η Giradena Limited είναι Κυπριακή εταιρεία, η οποία ελέγχεται κατά ποσοστό 50% από την εταιρεία Forgendo Limited και κατά ποσοστό 50% από την εταιρεία Massar Investments LLC.
Η Forgendo Limited, η οποία είναι επίσης άμεσος μέτοχος στη Forthnet, ελέγχεται κατά ποσοστό 50% από την EITML, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την EITL, και κατά ποσοστό 50% από την εταιρεία GO Plc, η οποία είναι εισηγμένη εταιρεία στη Μάλτα. Η EITML ελέγχει κατά ποσοστό 60% τη GO Plc και έχει το δικαίωμα διορισμού 5 εκ των 8 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της GO Plc και μπορεί ως εκ τούτου να θεωρηθεί ότι ελέγχει νομικά τη GO Plc. Βάσει των ανωτέρω, η EITL θεωρείται ως το απώτερο ελέγχον νομικό πρόσωπο της Giradena Limited από κοινού με τη Massar Investments LLC.
Η υπέρβαση του ορίου του 3% του άρθρου 9 παρ. 4 του Νόμου 3556/2007 πραγματοποιήθηκε (σε σχέση με το προηγούμενο γνωστοποιηθέν ποσοστό μετοχών που κατείχε η EITL μέσω της Forgendo και το οποίο την 06.12.2010 ανερχόταν σε 40,0714%) λόγω της απόκτησης μετοχών από τη Giradena Limited (μέσω θεματοφύλακα) την 19η Δεκεμβρίου 2013 με αντικείμενο της συναλλαγής 356.000 μετοχές (και τα σχετικά δικαιώματα προτίμησης) της Forthnet. Την 18η Δεκεμβρίου 2013 η EITL κατείχε έμμεσα ποσοστό 41,27% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.
Τέλος, αναφέρεται ότι η EITL προέβη στη γνωστοποίηση για λογαριασμό και των ελεγχόμενων από αυτήν κατά τα ανωτέρω νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3556/2007.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS