Στο 6,51% η συμμετοχή της Vodafone στην Forthnet, μετά την αμκ - Επιβεβαίωση του bankingnews

Στο 6,51% η συμμετοχή της Vodafone στην Forthnet, μετά την αμκ - Επιβεβαίωση του bankingnews
Πως διαμορφώνονταο τα ποσοστά των μετόχων μετά την αμκ
Στο 6,51% ανέρχεται η συμμετοχή της Vodafone στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, μετά την αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας.
Η ανακοίνωση της Forthnet επιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα του www.bankingnews.gr.

Οι σημερινές ανακοινώσεις της Forthnet

Η εταιρία Forthnet A.E. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007(άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, με βάση την από 16/01/2014 σχετική γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της άμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, που επήλθε την 16/01/2014, από ποσοστό κατώτερο του ελαχίστου ορίου που αντιστοιχούσε σε 115.719 κοινές μετοχές της Forthnet, σε ποσοστό 6,51% που αντιστοιχεί σε 7.162.751 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που ανέρχεται σε 110.097.185.
Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω της υπέρβασης του ορίου του 5% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που άμεσα κατέχει η Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (αρ. 9, παρ. 1 του Ν.
3556/2007), ως αποτέλεσμα απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet.

Τα ποσοστά των μετόχων μετά την ΑΜΚ

Η Forthnet A.E. (στο εξής και η "Εταιρεία") ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, υπόχρεα πρόσωπα με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, ενημέρωσαν με τις από 16.1.2014 γνωστοποιήσεις τους, την Εταιρεία για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, λόγω συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με ημερομηνία συναλλαγής την 16/01/2014, και συγκεκριμένα:
- O κος Deepak Padmanabhan, Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 63.120 μετοχές αξίας 18.936,00 ευρώ.
- O κος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε 17.311 μετοχές Forthnet, αξίας 5.193,30 ευρώ.
- Ο κος Ιωάννης Καβακλής, Γενικός Διευθυντής, απέκτησε 19.668 μετοχές Forthnet, αξίας 5.900,40 ευρώ.
- O κος Γεώργιος Δερμιτζάκης, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων & Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, απέκτησε 87.535 μετοχές Forthnet, αξίας 26.260,50 ευρώ.
- H Forgendo Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Eταιρείας, κ. Deepak Srinivas Padmanabhan και κο Γιάννο Μιχαηλίδη, ενημέρωσε την Εταιρεία με την από 16.01.2014 γνωστοποίησή της ότι απέκτησε, λόγω συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 41.129.255 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 12.338.776,50 ευρώ.
- Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τo μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Eταιρείας, κο Βασίλειο Δουγαλή, ενημέρωσε την Εταιρεία με την από 16.01.2014 γνωστοποίησή του ότι απέκτησε, λόγω συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 4.081.162 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.224.348,60 ευρώ.

Στα 33.029.155,50 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αμκ

Η Forthnet γνωστοποιεί, σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και προς διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, ότι μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε δυνάμει της απόφασης της από 23.08.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.08.2013 και 23.11.2013, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 33.029.155,50 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 110.097.185 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Τι ανέφερε στις 9 Ιανουαρίου το www.bankingnews.gr

Έντονες αναμένεται να είναι οι διεργασίες εντός των επομένων ημερών στη Forthnet, όπου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε προ ημερών, η Vodafone απέκτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσοστό 7%.
Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς η Vodafone έχει έρθει σε συμφωνία με τους Άραβες, της Emirates International Telecommunication (ΕΙΤ), για την πώληση του ποσοστού της.
Όλα πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενόψει και της επίσημης ανακοίνωσης της Forthnet, για το πως έχουν διαμορφωθεί τα ποσοστά των μετόχων της μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Να σημειωθεί ότι η αμκ της Forthnet καλύφθηκε κατά 2,2 φορές. Η εταιρεία κατάφερε να συγκεντρώσει 29,1 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS