Στρατηγική συμφωνία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών - Στη Vodafone μεταβιβάζει το 13,25% της Forthnet η Wind - Δικαίωμα προαίρεσης (option)

Στρατηγική συμφωνία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών - Στη Vodafone μεταβιβάζει το 13,25% της Forthnet η Wind - Δικαίωμα προαίρεσης (option)
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία
Στρατηγικής φύσεως συμφωνία επετεύχθη στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
Ειδικότερα, σε συμφωνία για τη μεταβίβαση ποσοστού 13,25% της Forthnet στη Vodafone, που μπορεί να ασκηθεί εντός δωδεκαμήνου, προχώρησε η Wind.

Η επίσημη ανακοίνωση
Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και 11) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία Forthnet A.E. ανακοινώνει τα ακόλουθα βάσει των από 10.06.2014 γνωστοποιήσεων (TR-1) που έλαβε από τις εταιρίες Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Vodafone Group PLC, η τελευταία τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό εταιρειών ελεγχόμενων από την Vodafone:
(α) Δυνάμει των όρων της από 04.06.2014 συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της εταιρίας Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. Vodafone Ελλάδος απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Forthnet που ανήκουν στην κυριότητα της Wind και αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet. Αυτό το δικαίωμα προαίρεσης (option) μπορεί να εξασκηθεί κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ως άνω συμφωνίας.
(β) Εάν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος και το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Vodafone και των Θυγατρικών Vodafone στη Forthnet θα ανέλθει σε 19,75% από 6,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS