Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το 8,82% των μετοχών της Hellas Online υπέβαλε η Vodafone - Στα 0,56 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το 8,82% των μετοχών της Hellas Online υπέβαλε η Vodafone - Στα 0,56 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα
Ολοκληρώνεται το μεγάλο deal στις τηλεπικοινωνίες
Υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Hellas Online υπέβαλε η Vodafone, επιχειρώντας να ολοκληρώσει το μεγάλο deal στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
Ειδικότερα, η Vodafone υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους μετοχών της Hellas Online, με την τιμή αγοράς να ορίζεται στα 0,56 ευρώ/μετοχή.
Στόχος της δημόσιας πρότασης είναι η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Hellas Online, τις οποίες η Vodafone δεν απέκτησε κατά την 25η Νοεμβρίου του 2014 - ήτοι το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε € 56.521.026,90 και διαιρείται σε 179.707.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και σε 8.695.652 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. H διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το Χ.Α.) ξεκίνησε, συνεπεία της συγχώνευσης με την εισηγμένη εταιρεία UNIBRAIN, στις 18 Ιουνίου 2008 και από τις 3 Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
Συνεχίζοντας, σημειώνεται πως Κατά την 25η Νοεμβρίου 2014, οι εταιρείες του ομίλου Intracom Holdings, ήτοι οι Intracom Holdings, Intrasoft International - Ελληνικό Υποκατάστημα, Intrasoft International SA, Duckelco Holdings Co Ltd, Ingrelenco Trading Co Ltd μεταβίβασαν στον Προτείνοντα μέσω προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών (block trade) το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν, ήτοι 102.867.582 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 57,24% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος € 0,563 ανά Μετοχή, κατ’ανώτατο.
Η Intracom Holdings μεταβίβασε επιπλέον το σύνολο των προνομιούχων μετοχών που κατείχε, ήτοι 8.695.652 προνομιούχες μετοχές έναντι τιμήματος €1,15 ανά προνομιούχο μετοχή. Τέλος, κατά την ίδια ημερομηνία η εταιρεία World Equities Investments Holdings S.A. μεταβίβασε τον Προτείνοντα μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (block trade) 27.869.231 Μετοχές τις οποίες κατείχε και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 15,51% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμήματος € 0,563 ανά Μετοχή.
Συνεπεία των ανωτέρω και δεδομένου ότι πριν τις ως άνω μεταβιβάσεις ο Προτείνων κατείχε ήδη 33.123.664 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18,43% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014 και κατά την 4η Δεκεμβρίου, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων κατείχε συνολικά 163.860.477 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν 2 ποσοστό περίπου 91,18% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και το σύνολο των προνομιούχων μετοχών, ήτοι 8.695.652 προνομιούχες μετοχές. Σημειώνεται ότι, κατά τις ως άνω ημερομηνίες κανένα άλλο μέλος του ομίλου της Vodafone Group Plc, ως πρόσωπο που έχει τον απώτερο έλεγχο του Προτείνοντος, (τα «Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα») δεν κατέχει άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS