Εθνική Τράπεζα: Με ποσοστό 99,2% εγκρίθηκε η πώληση της Finansbank από τη ΓΣ των μετόχων

Εθνική Τράπεζα: Με ποσοστό 99,2% εγκρίθηκε η πώληση της Finansbank από τη ΓΣ των μετόχων
Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου πραγματοποίηθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση της πώλησης της τουρκικής θυγατρικής της ΕΤΕ
Με ποσοστό 99,2% ενέκρινε την πώληση της Finansbank η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016.
Αναλυτικότερα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 18.1.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 492 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 5.668.612.165 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,97% του συνόλου των κοινών μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ. ν. 2190/1920 και το ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, αποφασίζοντας τα έξης:

Θέμα: Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες με τις επωνυμίες «Finansbank A.Ş.» και «Finans Leasing».


bankingnews.gr

BREAKING NEWS