Αποκάλυψη: Νέος μέτοχος στη Forthnet η οποία θα μπει και στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες

Αποκάλυψη: Νέος μέτοχος στη Forthnet η οποία θα μπει και στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες
Εκτός παιγνιδιού μένουν Vodafone-Wind
Αλλάζει το σκηνικό στην αγορά τηλεόρασης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί «λευκός ιππότης» στη Forthnet που όχι μόνο θα καλύψει το μετατρέψιμο ομολογιακό αλλά και θα οδηγήσει την εταιρία στην υποβολή αίτησης στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.
Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να οδηγήσει την εταιρία στη δραστηριοποίηση και στις δύο αγορές τηλεόρασης δηλαδή και στην ψηφιακή και τη συνδρομητική, πράγμα που δεν έχει προηγούμενο και είναι προς το παρόν άγνωστο τι είδους συνέργειες θα υπάρξουν και τι δυνατότητες προσέλκυσης εσόδων.
Οι πληροφορίες αυτές φαίνεται να εξηγούν και την αναδιάρθρωση του δανεισμού που συμφωνήθηκε με τις τράπεζες οι οποίες προφανώς έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα ικανοποιηθούν οι όροι που έχουν θέσει και τους οποίους πρέπει να ικανοποιήσει η Forthnet προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα συμφωνηθέντα.
Εξηγούν επίσης και την έκπληξη των Wind-Vodafone οι οποίες ναι μεν έχουν επεφρασμένο ενδιαφέρον για τη Forthnet αλλά την ίδια στιγμή είχαν προτείνει στις τράπεζες κούρεμα δανείων προκειμένου να προχωρήσουν σε δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της εταιρίας.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις οι δύο εταιρίες πλην συγκλονιστικού απροόπτου τίθενται εκτός παιγνιδιού. Υπενθυμίζεται ότι η Forthnet ανακοίνωσε συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τις τράπεζες η οποία προβλέπει τα εξής:
1. Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους.
Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E. (στο εξής η «FM»), και
2. Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους.
Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας.
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους.
3. Έκδοση από την Εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας (στο εξής το «ΜΟΔ»), και, συγκεκριμένα, την έκδοση μέχρι και 330.291.555 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών (στο εξής οι «ΜΟ») με ημερομηνία λήξης εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους, ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης €0,30 ανά ΜΟ, λόγο μετατροπής μία (1) ΜΟ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμή μετατροπής €0,30 ανά ΜΟ.
Περαιτέρω, ενέκρινε οι ΜΟ να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σκοπός του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση των συνολικά €70 εκατ. που η Εταιρεία και η FM θα καταβάλουν στο πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης.
Η έκδοση του ΜΟΔ και η διάθεση των ΜΟ μέσω δημόσιας προσφοράς προϋποθέτει την έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αυτού σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2004, ως ισχύει, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να συντάσσει με τη συνδρομή των συμβούλων της.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS