Eurobank: Στα 106 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α' 6μηνο 2016 - Καραβίας: Βασική προτεραιότητα η διαχείριση των NPLs

Eurobank: Στα 106 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α' 6μηνο 2016 - Καραβίας: Βασική προτεραιότητα η διαχείριση των NPLs
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 16 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά
Στα 106 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο α’ εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Αυγούστου, στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση των επενδυτών.
Το β’ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το β’ τρίμηνο του 2016, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,3% έναντι του α' τριμήνου 2016 και ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,19%, από 2,15% το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).
Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε 459 εκατ. ευρώ, από 451 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2016. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 527 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,4% έναντι του α΄ τριμήνου 2016.
Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 503 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4,0%. Παράλληλα, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 47,5% το Β΄ τρίμηνο 2016, από 49,2% το α' τρίμηνο του ίδιου έτους.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,8% το β΄ τρίμηνο και κατά 16,6% το α΄ εξάμηνο 2016. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% το β΄ τρίμηνο 2016 σε 277 εκατ. ευρώ, από 261 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.
Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016 έναντι του α' τριμήνου. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το α΄ τρίμηνο 2016 σε 34,7% το β΄ τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65,0% στο τέλος του β΄ τριμήνου.
Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν σε 222 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και 398 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 2,0% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 30 εκατ. ευρώ, από 27 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 16,3% σε 87 εκατ. ευρώ το β΄τρίμηνο 2016.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε pro-forma για την πώληση του 80% της Eurolife Insurance σε 17,0% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Ιουνίου 2016.
Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ELA κατά 4,6 δισ. ευρώ από το Μάρτιο έως και σήμερα σε 13,7 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων και της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 677 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και κατά 1,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου το β΄ τρίμηνο 2016 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς το τραπεζικό σύστημα.
Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51,0 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε 26,7 δισ. ευρώ και 24,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 119,9%, από 125,1% στο τέλος του α΄τριμήνου 2016.Σχετικά με τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2016 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, δήλωσε:
«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης, η οποία όμως απαιτείται να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί. 
Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον παράγοντα αστάθειας, αλλά το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται με πολλαπλές αβεβαιότητες. 
Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία απαιτούν μείζονες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η ομαλή πορεία προς την έξοδο της Βρετανίας από την ευρωζώνη, ενώ το προσφυγικό και η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στην άμεση γεωγραφική μας περιφέρεια υπογραμμίζουν τη σημασία της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στις περισσότερες από τις αναγκαίες προσαρμογές. Πλέον ο στόχος είναι να αποτυπωθούν σε ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας. 
Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια καμπή και η αξιοπιστία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, ώστε να επιστρέψει σταδιακά στις διεθνείς αγορές. 
Στο πλαίσιο αυτό, η προσήλωση στις νέες, αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλο της Eurobank. 
Οι ελληνικές τράπεζες, επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της βελτίωσης της ρευστότητας και της ανάκτησης της καταθετικής τους βάσης, με προϋπόθεση την ομαλή πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών. 
Σε ένα θετικό περιβάλλον, το τραπεζικό σύστημα έχει τις προϋποθέσεις για να στηρίξει την ανόρθωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη». 

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε:
«Το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας δίνει στη Eurobank τη δυνατότητα να εστιάσει στους στρατηγικούς της στόχους. 
Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, με επιταχυνόμενους ρυθμούς. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που το προηγούμενο τρίμηνο πέρασε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.
Στον τομέα αυτό θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας, αφιερώνοντας πρόσθετους πόρους, με στόχο την σταθερή και ταχεία μείωση του αποθέματος με όλα τα δυνατά μέσα που μας εξασφαλίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο.
Η αύξηση των καταθέσεων κατά €1,1 δισ., προερχόμενη κυρίως από την Ελλάδα, αποδεικνύει την δυνατότητα της Τράπεζας να ενισχύσει σημαντικά την καταθετική της βάση, εφόσον οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται.
Συγχρόνως συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA ενώ με ταχείς ρυθμούς αποπληρώνονται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ). 
Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank ενισχύθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης στο 17% (CET1), ως αποτέλεσμα της κερδοφορίας αλλά και της ολοκλήρωσης της πώλησης της ασφαλιστικής θυγατρικής Eurolife, στην οποία διατηρούμε σημαντική συμμετοχή. 
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο έχει η συνεχιζόμενη θετική πορεία των διεθνών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αναμένουμε ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρή συμβολή στα μεγέθη της Eurobank, καθώς οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε έχουν επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές».

www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS